Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalosti žáků vybraných středních škol o problematice LGBT
Název práce v češtině: Znalosti žáků vybraných středních škol o problematice LGBT
Název v anglickém jazyce: Knowledge of pupils from chosen schools about LGBT matters
Klíčová slova: Sexualita, sexuální orientace, pohlavní identita, homosexualita, bisexualita, transgender, legislativa
Klíčová slova anglicky: Sexuality, sexual orientation, gender identity, homosexuality, bisexuality, transgender, legislation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2019
Datum zadání: 11.02.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zdůvodnění výběru tématu:
Téma práce jsem si zvolila proto, že v současnosti se v médiích i ve společnosti frekventovaně objevují diskuze o problematice LGBT, různých sexuálních orientacích nebo o poruchách pohlavní identity.
Touto prací bych chtěla zjistit, jak je určitá skupina lidí, konkrétně žáci středních škol, informována o dané tematice, jak se v ní orientuje a jak se v rámci této skupiny liší jednotlivé názory.

Formulace problému, který bude v práci řešen:
Informovanost žáků vybraných středních škol v oblasti sexuální orientace, pohlavní identifikace a znalost terminologie a legislativy týkající se jedinců homosexuální orientace.

Cíl práce:
Zjistit, jaké mají žáci vybraných středních škol vědomosti o problematice LGBT ve formě počtu správných odpovědí.

Charakteristika metod:
V bakalářské práci bude využit výzkum pomocí on – line dotazníku zacíleného na žáky vybraných středních škol. Odpovědi budou vyhodnoceny analýzou získaných dat. Dané skupiny odpovědí boudou zpracovány komparativní metodou a následně budou vyvozeny závěry z výzkumu.

Struktura práce:
Struktura práce se bude skládat z úvodu, teoretické, praktické části a závěru.
Teoretická část bude obsahovat terminologii základních pojmů, bude zde shrnuta historie a legislativa týkající se antidiskriminačních zákonů, registrovaného partnerství, manželství, adopce dítěte, změny pohlaví. Dále bude definována sexuální orientace a její druhy a pohlavní identita společně s možnými poruchami. V neposlední řadě bude objasněn význam zkratky LGBT a dílčích pojmů - homosexualita, bisexualita, transgender, queer.
V praktické části budou formulovány cíle práce, popsána metodologie a charakteristika respondentů dotazníku. Následovat bude samotný dotazník a zpracování odpovědí, jejich analýza a vyvození závěrů pro jejich další možné využití v praxi. Práce bude zakončena celkovým shrnutím a závěrem.
Seznam odborné literatury
FAFEJTA, Martin. Sexualita a sexuální identita: sociální povaha přirozenosti. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1030-6.

PUTNA, Martin. Homosexualita v dějinách české kultury. 2. vyd. Praha: Academia, 2011. ISBN 9788020020000.

SEIDL, Jan, Jan WINTR a Lukáš NOZAR. Od žaláře k oltáři: Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Praha: Host, 2012. ISBN 978-80-7294-585-6.

WEISS, Petr. Sexuologie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2492-8.

ZIKMUND - LENDER, Ladislav. VIZ: Texty o (queer) reprezentaci, kultuře, vizualitě. Praha: o.s. Charlie, o.s. Interaktiv.cz, 2011. ISBN 9788090390485.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Znalosti žáků vybraných středních škol o problematice LGBT“ se zabývá především ve své teorii tematikou menšin z pohledu sexuologie – minority v pohlavní orientaci a pohlavní identitě. V rámci teoretické části je nejprve uvedena obecná charakteristika LGBT, dále jsou vysvětleny pojmy a termíny, poté legislativa, a nakonec se okrajově zabývá i LGBT v rámci školní výuky. Navazující praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu. Pro jeho uskutečnění byla použita baterie otázek, které tvoří krátký dotazník. Dotazník byl určen studentům náhodně vybraných středních škol. Jeho cílem bylo zjistit na základě různě obtížných otázek, jaké mají žáci vybraných středních škol vědomosti o problematice LGBT. To bylo vyhodnoceno součtem správných
a špatných odpovědí. Po zhodnocení všech dotazníků, které žáci vyplnili, bylo patrné, že převážná část se jich v tomto tématu orientuje dobře a že jejich vědomosti o problematice LGBT jsou kvalitní. Z výsledků zjištěných díky dotazníku také vyplynulo, že většina mladistvých z výzkumného vzorku se tyto informace dozvěděla převážně z internetu, sociálních sítí a televize, jednalo se především o sledování filmů a seriálů, kde vystupují postavy ze skupiny LGBT.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis called Knowledge of pupils from chosen schools about LGBT matters, is in it’s theory dealing with theme of minorities from sexuology point of view – minorities of sexual orientation and gender identity. Within theoretical part is, at first, listed general characteristics of LGBT, concepts and terms are explained further, after that, legislation is compiled and, at the end, is this work marginally dealing with LGBT matters within school education. The following practical part is devoted to quantitative analysis. For it’s implementation was used set of questions, which together created short questionnary. This questionnary was determined for students of randomly chosen high schools. It’s goal was to find out, what knowledge students of randomly chosen high schools have about LGBT matters, on the base of questions with various difficulty. After evaluation of all questionnaries, which were filled out by pupils, it was obvous, that majority of pupils orientate themselves well in this theme and that they have good quality knowledge about LGBT matters. From the results, found from the questionnary, also emerged, that most of youngsters from our research sample learned these information from the internet, social media and television, where it was priparily watching movies and series with LGBT characters.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK