Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povědomí žáků 2. stupně ZŠ o účincích a rizicích užívání alkoholu
Název práce v češtině: Povědomí žáků 2. stupně ZŠ o účincích a rizicích užívání alkoholu
Název v anglickém jazyce: The second level students awareness of elementary school about alcohol´s effects and risks
Klíčová slova: Návykové látky; alkohol; účinky; rizika; závislost; prevence; léčba
Klíčová slova anglicky: Addictive stuffs; alcohol; effects; risks; addiction; prevention; treatment
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.02.2019
Datum zadání: 11.02.2019
Datum a čas obhajoby: 21.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zdůvodnění výběru tématu:
Zájem o téma týkající se problematiky návykových látek, potažmo alkoholu. Dále důležitost povědomí a znalostí žáků ZŠ o alkoholu, možnostech prevence a léčby závislosti.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen:
Problematika účinků a rizik užívání alkoholu, pohled žáků 2. stupně základní školy, názory a znalosti žáků v dané problematice.

3. Cíl práce:
Hlavním cílem práce bude zjistit, jaké znalosti mají žáci 2. stupně vybraných ZŠ o účincích a rizicích, jež užívání alkoholu přináší. Zda si uvědomují negativa a nebezpečí, které ze zneužívání této návykové látky plyne. Dále zda mají představu o prevenci užívání této látky. Cílem práce bude také zjistit, zda je na daných ZŠ zajištěna prevence užívání návykových látek – včetně formy prevence.

4. Charakteristika metod:
Hlavní oblastí praktické části práce bude dotazníkové šetření na vybraných ZŠ. Šetření bude probíhat pomocí polostrukturovaných dotazníků, kdy bude vybrán reprezentativní vzorek (2. stupeň ZŠ). Součástí bude i rozhovor s metodiky prevence daných škol, aby bylo zjištěno, zda a jakým způsobem jsou žáci seznamováni s prevencí užívání návykových látek.


5.Struktura práce:
Teoretické východisko – teorie závislostí; adiktologie; drogová závislost; alkohol – účinky, rizika užívání, nebezpečí závislosti; možnosti prevence a léčby závislosti
Praktická část – terénní výzkum o povědomí žáků vybraných ZŠ o účincích a rizicích užívání alkoholu; rozhovory s metodiky prevence
Výsledky šetření, shrnutí získaných dat
Didaktický výstup


Seznam odborné literatury

BABOR, Thomas a John C. HIGGINS-BIDDLE, SOVINOVÁ, Hana a Ladislav CSÉMY, ed. Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití: manuál pro použití v primární péči. 2., upr. vyd. Přeložil Ivana SUCHARDOVÁ. Praha: Státní zdravotní ústav, 2010. ISBN 978-80-7071-316-7.

GÖHLERT, Fr.-Christoph a Frank KÜHN. Od návyku k závislosti: toxikomanie: drogy: účinky a terapie. Praha: Ikar, 2001. Pro zdraví. ISBN 80-7202-950-9.

KALINA, Kamil. Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.

MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2715-8.

NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 4., aktualiz. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-908-8.

Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat jednou z nejčastěji užívaných návykových látek alkoholem. Teoretická část práce bude obsahovat charakteristiku závislosti a syndromu rizikového chování v dospívání, bude se věnovat problematice drog a drogové závislosti. Dále se bude hlouběji zabývat alkoholem - jeho charakteristikou, metabolismem a vstřebáváním, jeho účinky na jednotlivé orgánové soustavy. Zaměřovat se také bude na prevenci užívání návykových látek a alkoholu a na léčbu alkoholové závislosti.
Praktická část práce vymezí cíle a výzkumné otázky. Hlavním cílem praktické části, potažmo celé diplomové práce, bude analyzovat, jaké povědomí mají žáci 2. stupně základních škol o alkoholu, jeho účincích a rizicích užívání. Cílem také bude zjistit, zda již žáci mají zkušenosti s preventivními programy a kde se s nimi setkávají.
K naplnění těchto cílů bude použita metoda kvantitativního výzkumu – jednat se bude o polostrukturované dotazníky pro žáky 2. stupně základních škol, následně budou položeny písemné otázky školním metodikům prevence. Součástí praktické části bude komparace dat vlastního výzkumu se studií ESPAD 2019 (ČR).
Závěrečnou kapitolou praktické části bude zpracování didaktického výstupu. Bude se jednat o besedu vztahující se k tématu alkoholu, jež je určena právě pro žáky 2. stupně základních škol.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis will deal with one of the most frequently used addictive stuffs – alcohol. The theoretical part will contain the characteristics of the addiction and the syndrom of risky behaviour in the adolescent age, it will deal with the topic of drugs and drug addiction. Later, it will investigate alcohol – its characteristics, metabolism and intake, its effects on single organ systems. It will focuse on the prevention of using addictive stuffs and alcohol and on the treatment of alcohol addiction.
The practical part of the thesis will settle the targets and the questions of the research. The main goal of the practical part, eventually of the whole thesis, will to analyze the basic school students´ (sixth grade and higher) awareness of alcohol, its effects and the risk of it being consumed. As well as this, the aim will to find out whether the pupils have any experience with preventive programs and where they get in touch with these.
The method of quantity research will use to hit these targets – semi-structured questionnaires for the pupils of basic schools (sixth grade and higher), followingly, written questions will be asked to school prevention methodologists. The comparison of data of own research with the study ESPAD 2019 (CR) will be a part of the practical part of the thesis.
The final chapter of the practical part will be the summary of the didactic result, which will be a seminar connected with the topic of alcohol for pupils of basic schools (sixth grade and higher).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK