Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dokazování znaleckým posudkem v občanském soudním řízení
Název práce v češtině: Dokazování znaleckým posudkem v občanském
soudním řízení
Název v anglickém jazyce: The fact-finding process in civil proceedings by expert
opinion
Klíčová slova: občanský soudní řád, dokazování, znalecký posudek
Klíčová slova anglicky: civil procedure code,evidence proceedings, expertise
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2019
Datum zadání: 08.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.02.2019
Datum a čas obhajoby: 24.10.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.02.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2019
Oponenti: JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se věnuje problematice dokazování znaleckým posudkem v občanském soudním řízení. Vědeckým cílem práce je předložit právní analýzu znaleckého dokazování v občanském soudním řízení, a s tím nedílně spojených problematických teoretických a aplikačních aspektů, které se různým způsobem vztahují jak k osobám účastníků řízení, tak k osobám znalců, a v neposlední řadě také k soudu, jakožto instanční jednotce, která spor mezi stranami za pomoci znaleckého posudku rozhoduje. Hlavní pracovní hypotézou disertační práce je skutečnost, že platná právní úprava znaleckého dokazování v občanském soudním řízení, je v mnoha svých ohledech zastaralá a nevyhovující stávajícím podmínkám, což ve svém důsledku přináší v právní praxi řadu problematických momentů, z nichž některé z nich jsou způsobilé ohrozit i celkový zájem na spravedlivém rozhodnutí ve věci samotné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation deals with the problem of proving by expert opinion in civil court proceedings. The scientific goal of the thesis is to present a legal analysis of expert evidence in civil court proceedings and inherently related problematic theoretical and application aspects, which relate in different ways both to the persons of the parties and to the experts, and last but not least to the court as an instance a unit which decides the dispute between the parties with the help of an expert opinion. The main working hypothesis of the dissertation thesis is the fact that the valid legal regulation of expert evidence in civil court proceedings is in many respects obsolete and inadequate conditions, which in turn brings to the practice a number of problematic moments, some of which are liable to endanger and the overall interest in a fair decision on the matter itself.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK