Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou
Název práce v češtině: Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou
Název v anglickém jazyce: Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy
Klíčová slova: hořčíkové slitiny, deformace, dvojčatění, akustická emise, EBSD
Klíčová slova anglicky: magnesium alloys, deformation, twinning, acoustic emission, EBSD
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2019
Datum zadání: 11.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2019
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s problematikou mikrostruktury hexagonálních materiálů.
2. Seznámení se se základy měření mechanických vlastností a záznamem akustické emise.
3. Příprava vzorků pro měření mechanických vlastností a pro elektronovou mikroskopii.
4. Provedení experimentů.
5. Vyhodnocení naměřených dat a sepsání bakalářské práce.
Seznam odborné literatury
[1] J. Čapek: Studium deformačních procesů v hexagonálnich materiálech, diplomová práce, 2013
[2] D. Drozdenko: Study of novel magnesium alloys with controlled microstructure and texture, disertační práce, 2016
[2] M. M. Avedesian, H. Baker, Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), Eds. ASM International, 1999
[3] M.R. Barnett, Twinning and the ductility of magnesium alloys: Part I: “Tension” twins, Materials Science and Engineering: A, Volume 464, Issues 1–2, 25 August 2007, Pages 1–7
[4] J. Čapek, K. Máthis, B. Clausen, J. Stráská, P. Beran, P. Lukáš: Study of the loading mode dependence of the twinning in random textured cast magnesium by acoustic emission and neutron diffraction methods, Materials Science and Engineering: A, Volume 602, 25 April 2014, Pages 25-32, ISSN 0921-5093
Předběžná náplň práce
Hořčíkové slitiny se vyznačují hexagonální strukturou, která je z hlediska plastické deformace mnohem komplikovanější než kubická struktura, která se vyskytuje např. u hliníkových slitin. Vlastnosti polykrystalických materiálů jsou obecně velmi závislé na případné preferenční orientaci krystalitů – textuře, kdy se anizotropie mechanických vlastností monokrystalu projeví v makroskopickém měřítku. Bakalářská práce je zaměřená na studium vlivu textury na aktivaci různých deformačních mechanismů ve vybrané hořčíkové slitině. Práce bude především zaměřena na experimentální studium aktivity deformačních mechanismů pomocí analýzy akustické emise v průběhu deformace a na studium mikrostruktury pomocí difrakce zpětně odražených elektronů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK