Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace vybraných středoškolských učebnic české literatury z první poloviny 20. století
Název práce v češtině: Komparace vybraných středoškolských učebnic české literatury z první poloviny 20. století
Název v anglickém jazyce: The Comparison of Selected High School Textbooks of Czech Literature from the First Half of the 20th Century
Klíčová slova: učebnice české literatury|literární vyučování|literární historie|Jaroslav Vlček|Jan Jakubec|Arne Novák
Klíčová slova anglicky: textbooks of Czech literature|teaching literature|literary historiography|Jaroslav Vlček|Jan Jakubec|Arne Novák
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.02.2019
Datum zadání: 04.02.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 10:20
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Vojtíšek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je komparace vybraných středoškolských učebnic české literatury, které vznikly a byly užívány v průběhu první poloviny 20. století, z hlediska společensko-politických změn (tj. především změn ve školství souvisejících s proměnami státního zřízení v letech 1918, 1938 a 1948) a proměn diskurzu českého literárního dějepisectví (zejména vzhledem k velkým literárněhistorickým pracím daného období). Práce chce zkoumat, nakolik se obraz české literatury představovaný v středoškolských učebních textech měnil vzhledem k jmenovaným faktorům a nakolik byla naopak v rámci učebního pojetí literatury uchovávána kontinuita. Zajímá ji tedy zejména volba učebního materiálu, jeho struktura, resp. výklad v analyzovaných učebních textech. V úvodní (metodologické) části práce budou stručně představeny (s ohledem na proměny středoškolského literárního vyučování v první polovině 20. století) zásadní literárněhistorické práce, resp. směry daného období a reflektovány vybrané tematicky blízké práce. V praktické části práce proběhne vlastní komparace na základě vymezených hledisek.
Seznam odborné literatury
BRABEC, Jiří. Panství ideologie a moc literatury. Praha: Akropolis, 2009.
Dějiny české literatury. Díl 4. Red. Zdeněk Pešat a Eva Strohsová. Praha: Victoria Publishing, 1995.
ERTL, Václav. Naše stará literatura na středních školách. In: Věstník českých profesorů 13, 1905/06, s. 29–35.
HAVELKA, Miloš. Dějiny a smysl. Praha: NLN, 2001.
HOLÝ, Jiří. Česká literární historiografie, její formování a její obrazy německojazyčné literatury v českých zemích. In: Estetika 38, 2002, č. 2–4, s. 207–221
KREJČÍ, Karel. Sociologie literatury. Ed. Ivo Pospíšil a Miloš Zelenka. Brno: MU, 2008 (upr. vyd. Praha 2008).
MIKOLÁŠKOVÁ, Monika. Formování obrazu literatury na středních školách českých zemí v 19. století: Na podkladu analýzy německých gymnaziálních čítanek z let 1849–1918. České Budějovice, 2012. Disertační práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta Filozofická.
MORKES, František. Jak vznikaly a jak se od sebe lišily jednotlivé střední školy. In: Devětkrát o českém školství. Praha: Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, 2004, s. 38–43.
NOVÁK, Arne. Literární dějepis. In: Ottův slovník naučný nové doby. Dílu třetího svazek druhý, Praha: J. Otto, 1935, s. 1225–1233; podepsáno A. N.
NOVÁK, Arne. NOVÁK, J. V. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Olomouc: R. Promberger, 1936–39 (reprint 1995).
PAPOUŠEK, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 1, 2, 3. Praha: Academia, 2010, 2014, 2017.
ŠMEJKALOVÁ, Martina. Čeština a škola úryvky skrytých dějin. Český jazyk a jeho vyučování na středních školách 1918–1989. Praha: Karolinum, 2010.
ŠTĚPÁNKOVÁ, Julie. K otázkám literární historie na počátku 20. století. In: Česká literatura 1986, 34(4), s. 324–338.
VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, 1992.
VODIČKA, Felix. Historický přehled literárního dějepisectví. In: Literární historie. Její problémy a úkoly. Čtení o jazyce a poezii. Svazek první (usp. B. Havránek a J. Mukařovský), Praha: Družstevní práce, 1942, s. 307–339.
VOJTĚCH, Daniel. K podmínkám kontinuity. Rekapitulace. Slovo a smysl 1, 2004, č. 2, s. 143–153.
VRABCOVÁ, Daniela. JANIŠ, Kamil. Vybrané kapitoly z vývoje novodobé české školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. WEINGART, Miloš. Problémy a metody české literární historie. In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1, 1922, č. 12 (t. r. i sep.).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK