Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřeby pacienta na JIP po prodělaném infarktu myokardu vyžadující V-A ECMO podporu
Název práce v češtině: Potřeby pacienta na JIP po prodělaném infarktu myokardu vyžadující V-A ECMO podporu
Název v anglickém jazyce: The needs of the ICU patient after myocardial infarction requiring V-A ECMO support
Klíčová slova: potřeby pacienta, ošetřovatelská péče, JIP, rozhovor, ECMO, infarkt myokardu
Klíčová slova anglicky: patient needs, nursing care, ICU, interview, ECMO, myocardial infarction
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Konopásková, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.04.2016
Datum zadání: 24.04.2016
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 11:00
Místo konání obhajoby: ÚTPO
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Zuzana Pražáková
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Pavla Kordulová
Zásady pro vypracování
Vypracování práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010, Opatřením rektora č. 6/2010, Opatřením rektora č. 8/2011 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
1. ASO, Shotaro et al. In-hospital mortality and successful weaning from venoarterial extracorporeal membrane oxygenation: analysis of 5,263 patients using a national inpatient database in Japan. Critical Care [online]. 2016,20(1), 1-7 [cit. 17.9.2016]. ISSN 1364-8535. Dostupné z: DOI: 10.1186/s13054-016-1261-1 2. BARTŮNĚK, Petr a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-4343-1. 3. BERAN, Jiří. Lékařská psychologie v praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1125-6. 4. BURKE, Christopher R. et al. Extracorporeal life support for victims of browning. Resuscitation [online]. 2016, vol. 104, 19-23 [cit. 25.11.2018]. Dostupné z:https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.04.005 5. CALHOUN, Alex. ECMO: Nursing Care of Adult Patients on ECMO. Crit Care Nurs Q [online]. 2018,41(4), 394-398 [cit. 25.11.2018]. Dostupné z: doi: 10.1097/CNQ.0000000000000226 6. DAVIERWALA, Piroze M. et al. Temporal trends in predictors of early and late mortality after emergency coronary artery bypass grafting for cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction. Circulation [online]. American heart association, 2016,134(17), e1224-e1237 [cit. 3.11.2018]. ISSN 0009-7322. Dostupné z: DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.115.021092 7. Etický kodex: Práva pacientů [online]. Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví České Republiky. 25. 2. 1992 [cit. 17.10.2018]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/840 8. FREI, Jiří a kol. Akutní stavy pro nelékaře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0498-8. 9. GAWANDE, Atul. Nežijeme věčně: medicína a poslední věci člověka. Praha: Dokořán, 2016. ISBN 978-80-7363-702-6. 10. General Guidelines for all ECLS Cases [online]. Michigan: ELSO, 2017 [cit. 16.11.2018] Dostupné z: https://www.elso.org/Portals/0/ELSO%20Guidelines%20General%20All%20ECLS%20Version%201_4.pdf 11. HEŘMANOVÁ, Jana a kol. Etika v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3469-9. 12. CHANDLER, Heather K. et Roxane KIRSCH. Management of the low cardiac output syndrome following surgery for congenital heart dinase. Curr Cardiol Rev [online]. Betham Science Publishers, 2016,12(2), 107-111 [cit. 17.11.2018]. ISSN 1875-6557. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4861938/ 13. IBANEZ, Borja et al. 2017 ESC Guidelines for management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. European Heart Journal [online]. 2018,39(2), 119-177 [cit. 15.11.2018]. ISSN 1522-9645. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393 14. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4. 15. JIČÍNSKÁ, Kateřina. Osobnostní rozvoj jako nedílná součást profesionálního růstu sestry. Sestra [online]. Praha: Mladá fronta, 2008,10(2) [cit. 17.10.2018]. ISSN 1210-0404. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/osobnostni-rozvoj-jako-nedilna-soucast-profesionalniho-rustu-ses-345989 16. KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4026-3. 17. KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1830-9. 18. KOŤA, Jaroslav. Poznámky k inovacím a ke změnám ve vzdělávání všeobecných sester. In: Inovativní přístupy ve výuce ošetřovatelství: recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního odborného sympózia [online]. Praha: 2. LF UK v Praze, 2012, s. 11 [cit. 2.11.2018]. ISBN: 978-80-87347-12-6. Dostupné z: https://www.lf2.cuni.cz/files/page/files/2016/sbornik.pdf 19. KUDLOVÁ, Pavla. Ošetřovatelský proces a jeho dokumentace. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISBN 978-80-7454-600-6. 20. LAFÇI, Gökhan et al. Use of Extracorporeal Membrane Oxygenation in Adults. Heart, Lung and Circulation [online]. 2014,23(1), 10-23 [cit. 16.11.2018]. Dostupné z:https://doi.org/10.1016/j.hlc.2013.08.009 21. LOMIVOROTOV, Vladimir V. et al. Low-cardiac-output syndrome after cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth [online]. Elsevier, 2017, 31(1), 291-308 [cit. 25.11.2018]. ISSN 1053-0770. Dostupné z: https://doi.org/10.1053/j.jvca.2016.05.029 22. MANDINCOVÁ, Petra. Psychosociální aspekty péče o nemocného: onemocnění štítné žlázy. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3811-6. 23. MARASCO, Silvana F. et al. Review of ECMO: Support in Critically Ill Adult Patients. Heart, Lung and Circulation [online]. 2008,17(4), 41-47 [cit. 17.11.2018]. Dostupné z:https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2009.08.009 24. MAREŠ, Jiří. Etické otázky současné intenzivní péče v kardiologii. Interv Akut Kardiol [online]. 2011, 10(Suppl. B), B8-B12 [cit. 8.10.2018]. ISSN 1803-5302. Dostupné z: http://www.iakardiologie.cz/pdfs/kar/2011/89/03.pdf 25. MARŠÁLEK, Pavel. Pohybová terapie po akutních srdečních příhodách. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-709-7. 26. MASLOW, Abraham H. Maslow’s Hierarchy of Needs: A Theory of Human Motivation (1943). Research History [online]. 2012, 370-396 [cit. 13.10.2018]. Dostupné z: http://www.researchhistory.org/2012/06/16/maslows-hierarchy-of-needs/ 27. MÁŠOVÁ, Renata a Markéta HAVRDLÍKOVÁ. Standardy ošetřovatelské péče podle Donabediána. Sestra [online]. Praha: Mladá fronta, 2009,11(9) [cit. 18.10.2018]. ISSN 1210-0404. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/standardy-osetrovatelske-pece-podle-donabediana-444784 28. MLČÁK, Zdeněk. Psychologie zdraví a nemoci. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-951-3. 29. NANJAYYA, Vinodh B. et Deirdre MURPHY. Ultrasound Guidance for Extracorporeal Membrane Oxygenation: Venoarterial ECMO specific guidelines. [online]. Michigan: ELSO, 2015 [cit. 18.11.2018] Dostupné z: http://www.elso.org/Portals/0/Files/elso_Ultrasoundguideance_ecmogeneral_guidelines_May2015.pdf 30. NĚMEC, Petr a kol. Kardiochirurgie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 978-80-244-1303-5. 31. NEUMANN, Franz-Josef et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines of myocardial revascularization. European Heart Journal [online]. 2018,00, 1-96 [cit. 15.11.2018]. ISSN 1522-9645. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394 32. OŠŤÁDAL, Petr a Jan BĚLOHLÁVEK. ECMO: extrakorporální membránová oxygenace: Manuál pro použití u dospělých. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-365-7. 33. PLEVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství II. Grada: Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3558-0. 34. POURAFKARI, Leili. et al. The impact of cardiac rehabilitation program on anxiety and depression levels after coronary artery bypass graft Sumery. Cor et Vasa [online]. 2016,58(4), s. 384-390 [cit. 4.11.2018]. ISSN 00108650. Dostupné z: DOI: 10.1016/j.crvasa.2016.01.001 35. RAUDENSKÁ, Jaroslava a Alena JAVŮRKOVÁ. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2223-8. 36. SHELDON, Lisa K. and Janice B. FROUST. The nurse-patient relationship. In: Communication for nurses: Talking with patients [online]. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2014 [cit. 19.10.2018]. ISBN: 978-1449691776. Dostupné z: http://samples.jbpub.com/9781449691776/9781449691776_CH05_Pass2.pdf 37. SNL/DOS/SOP/092/01. Ošetřovatelská péče o pacienta napojeného na ECMO podporu. Plzeň: Fakultní nemocnice Plzeň, 2016. 38. STUDENČAN, Martin. Akútny koronárny syndrom. Bratislava: Media Group, 2014. ISBN 978-80-969790-1-1. 39. ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7. 40. ŠESTÁKOVÁ, Blanka a kol. Intenzivní péče a duše. E-psychologie [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2010,4(4) [cit. 26.10.2018]. ISSN 1802-8853. Dostupné z: https://e-psycholog.eu/pdf/sestakova_etal.pdf 41. ŠKORNÍČKOVÁ, Eva. Co je GDPR a jak bude aplikováno v Česku [online]. Praha: 2018. [cit. 9.10.2018]. Dostupné z: https://www.gdpr.cz/gdpr/co-je-gdpr/ 42. ŠNAJDROVÁ, Lenka a Jitka TOMANOVÁ. Využití bazální stimulace. Sestra [online]. Praha: Mladá fronta, 2013 [cit. 15.10.2018]. ISSN 1210-0404. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/vyuziti-bazalni-stimulace-470536 43. THYGESEN, Kristian et al. Fourth universal definition of myocardial infarction. European Heart Journal [online]. 2018,00, 1-33 [cit. 18. 11. 2018]. ISSN 1522-9645. Dostupné z:https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy462 44. TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0064-4. 45. TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. ISBN 978-80-7013-553-2. 46. Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. In: Sbírka zákonů [online]. 16. 12. 1992 [cit. 10.10.2018]. ISSN 1211‑1244. Dostupné z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=40453&nr=2~2F1993&rpp=15#local-content 47. VÁCLAVÍČKOVÁ, Lenka. Komunikace jako součást bazální stimulace. Sestra [online]. Praha: Mladá fronta, 2014 [cit. 15.10.2018]. ISSN 1210-0404. Dostupné z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/komunikace-jako-soucast-bazalni-stimulace-474614 48. VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5. 49. VARON, Joseph et Pilar ACOSTA. Handbook of Critical and Intensive Care Medicine: Second Edition. [online]. London: Springer, 2010 [cit. 25.10.2018]. e-ISBN 978-0-387-92851-7. Dostupné z: DOI 10.1007/978-0-387-92851-7 50. VOJTÍŠEK, Petr. Výzkumné metody: Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol [online]. Praha: Vyšší odborná škola sociálně právní, 2012 [cit. 2.10.2018]. ISBN 978-80-905109–3-7. Dostupné z: http://skoly.praha.eu/files/=84121/Skripta+++V%C3%BDzkumn%C3%A9_metody.pdf 51. VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II: speciální část. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3420-0. 52. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). In: Sbírka zákonů [online]. 6. 11. 2011 [cit. 10.10.2018]. ISSN 1211‑1244. Dostupné z: https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=75500&nr=372~2F2011&rpp=15#local-content 53. ZVONÍČKOVÁ, Marie, Jana HEŘMANOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Etické problémy ošetřovatelské péče. Sestra [online]. Praha: Mladá fronta, 2012 [cit. 19.10.2018]. ISSN 1210-0404. Dostupné z: http://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/eticke-problemy-osetrovatelske-pece-466790
Předběžná náplň práce
Úvod do problematiky a význam tématu: Vzhledem k nárůstu incidence kardiovaskulárních onemocnění v populaci je problematika extrakorporální membránové oxygenace (ECMO) stále aktuálnější a hospitalizace pacientů na jednotkách intenzivní péče stále častější. Z pohledu ošetřovatelství se jedná o velmi specifickou péči o takové pacienty vyžadující znalosti a dovednosti nad rámec všeobecného ošetřovatelství. Obecně je důležité jak plnění ordinací či asistence lékaři při invazivních výkonech a uspokojování základních biologických potřeb, tak zajištění potřeb vyšších jako je komfort, eliminace strachu, intimita, důstojnost či pocity bezpečí. V současné době význam těchto pojmů ještě vzrostl spolu s kontrolami kvality poskytované péče a akreditačními audity. Stále trvá snaha o zavedení bezpečnějších postupů ke zvýšení ochrany pacientů v podobě standardů na veškeré úkony ve zdravotnictví. Pacienti si stále více zvykají se v případě nespokojenosti ozvat a přibývá také počet stížností na personál či použité postupy. Proto je zásadní začít pacientům naslouchat a zajímat se o jejich potřeby, pocity i názory. Cíl práce a výzkumné otázky: Většina ze zdravotnického personálu se v životě nikdy neocitla na druhé straně poskytování intenzivní péče pacientům, a proto není schopna plně porozumět specifických potřebám a pocitům v tak složité životní situaci, jakou hospitalizace na JIP a kritické ohrožení života bezesporu je. V takových situacích se mění lidské priority i postoje, co bylo dříve důležité, je najednou upozaděno. Přesto je ale důležité všechny tyto prožitky a pocity pacientů znát a porozumět jim, abychom byli schopni poskytovat tu opravdu nejkvalitnější a nejlidštější péči. Cílem diplomové práce je zmapovat veškeré potřeby pacienta na JIP, úskalí a nedostatky intenzivní ošetřovatelské péče a přiblížit nejproblematičtější aspekty pobytu pacientů na JIP. Je v situacích, kdy pacient bojuje o svůj život, pro něj opravdu důležitá intimita a soukromí? Co pomáhá pacientům psychicky zvládnout imobilitu, neschopnost se o sebe postarat či dlouhodobý pobyt v nemocnici? Jak důležité je pro pacienty přítomnost rodiny a příbuzných? Jsou bolesti to nejhorší, s čím se pacienti v kritických stavech potýkají? Jak zvládají situaci nejbližší rodinní příslušníci? Je jim poskytován dostatek prostoru pro otázky? Metodologie (metoda, výzkumný vzorek): Vhodnou metodou pro získání takových informací je jistě rozhovor s pacientem, který si vším výše zmíněným prošel a může tak poskytnout autentickou výpověď o své životní zkušenosti a pomoci nám pacientům lépe porozumět. Rozhovor je poskytnutý pacientem, který byl dlouhodobě hospitalizovaný na kardiochirurgické pooperační jednotce po prodělaném rozsáhlém infarktu myokardu, jehož zdravotní stav vyžadoval využití ECMO podpory. Pro úplnost a kontext jednotlivých poznatků byla využita také veškerá lékařská a ošetřovatelská dokumentace pacienta. Uveden je také doplňkový rozhovor s manželkou pacienta, která prožívala celou situaci s ním a byla mu oporou. Umožňuje nám pohled zvenku, který vidí stejné situace z jiné perspektivy, a do určitých situací vnáší nový pohled na věc. Rozhovor bude nahrán, přepsán a analyzován. Výsledky budou interpretovány v diskuzi. Bude postupováno dle etických zásad, zachována bude zejména anonymita a dobrovolná účast pacienta ve výzkumu. Předpokládaná implementace: Sebrané informace otevírají nový pohled na poskytování péče kriticky nemocných pacientů. Díky nim můžeme srovnat, jak se námi předpokládané stěžejní problémy liší od skutečnosti. Jednotlivé poznatky jsou rozebrány také v kontextu možností prostředí, materiálního a personálního zajištění oddělení. Výstupem této práce je soupis pocitů a dojmů pacienta hospitalizovaného na jednotce intenzivní péče. Práce přináší návrh, jak poskytovat takovým pacientům péči, aby byla co nejempatičtější a aby splňovala jejich požadavky. Měla by usnadnit personálu ošetřování pacientů na JIP, jednání s nimi a pochopení jejich jednání, které se může mnohdy jevit jako neadekvátní či zcela protichůdné, než bychom očekávali.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ntroduction and the importance of the topic: In view of more frequent cardiovascular diseases, the extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) support is more actual and member of hospitalized patients is increasing. The care about these people is very specific. Nurses have to perform the tasks from the doctors, to assist them, to fullfill the biological needs even more like comfort, the elimination of fear, intimity, dignity or feeling safety. Currently is the significance of mentioned things important even because of quality control of nursing care and accreditation audits. It takes effort to introduce more safety procedures to protect the patients according to standards. They used to talk about their discomfort. Number of complains about used procedures or about the medical staff grows up. Therefore is important to listen to the patients and to take care of their needs, feelings and opinions. The aim of the work and research questions: Most of the medical staff has never been on the ICU as the patient, so it is difficult to imagine ICU patients needs and feelings in this life situation. In this moments, the human priorities and attitudes are changing. Nevertheless, we should know these feelings to provide the highest quality of care. The object of this disertation is to explore ICU patients needs and the deficiency of nursing care. When you fight for life, is the intimity the most important thing? What helps patients to manage immobility, dependence on others and longtime hospital psychically? How important is role of the family? Is pain the worst thing on ICU? What about the closest relatives? Do they have enough time for questions? The methodology: The appropriate method is the interview with patient, who has ICU experiences. He can provide the authentic statement, which should help us to understand ICU patients. The interview was done with the patient, who was admitted to the cardiacsurgery ICU because of the heart attack requiring ECMO support. Also the documentation was used to show every consequences. Additional interview with his wife was attached, which bring us different view to the same situation. The interview has recorded, overwritten and analyzed. The results will be introduced in the discussion. The practice will be proceed with ethical principles. Anonymity and the voluntary participation will be preserved. The presumed implementation: The information from the interview show us the new view on the nurse care about ICU patients. According to this information, we can compare the main problems with reality. The results are analyzed with respect to surroundings, material and personal options of the unit. The output is the inventory of emotions and impressions of patient, who was admitted to the ICU. The dissertation brings suggestions, how to provide the best possible care and suits their requirements. It should facilitate nurse care and understanding ICU patient behaviour, which can be sometimes inconceivable for us.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK