Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyjadrovanie priestorovej kategórie vektora na slovesách – typologická práca
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vyjadrovanie priestorovej kategórie vektora na slovesách – typologická práca
Název práce v češtině: Vyjadřování prostorové kategorie vektoru na slovesech – typologická práce
Název v anglickém jazyce: The expression of the spatial category of vector on verbs – a typological study
Klíčová slova: prostor|pohyb|dráha|vektor|typologie|sémantika|pohybová slovesa|slovesný komplex|slovesná derivace
Klíčová slova anglicky: space|motion|path|vector|typology|semantics|verbs of motion|verb complex|verbal derivation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.02.2019
Datum zadání: 28.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Plánovaná bakalárska práca sa bude venovať vyjadrovaniu priestorovej kategórie vektora na slovesách, resp. v rámci slovesného komplexu. Ide teda o oblasť vyjadrovania priestoru (oblasť priestorovej lingvistiky), pričom by sme sa nezamerali na lokáciu (to jest priestorový koncept referenta), ale na vektor, ktorý určuje smer prípadne tvar pohybu. Keďže vektor sa určuje pri vyjadrovaní dráhy, túto kategóriu by sme skúmali výlučne na pohybových slovesách. Základné podoby vektora môžu byť: približovanie sa k referentovi, vzďaľovanie sa od referenta, preťatie referenta a pohyb v rámci referenta (najmä pri referentoch nebodovej, napr. lineárnej povahy). Na slovesách by sme sledovali spôsoby vyjadrovania tejto kategórie. Zamerali by sme sa najmä na existenciu tohto javu, podobu a polohu markeru, sémanticko-funkčnú dištinkciu, kumulatívnosť s inými kategóriami (najmä s typom referenta a lokáciou), prípadne súvislosti s inými oblasťami jazyka. Napriek značnému záujmu o priestorovú lingvistiku, nebola dosiaľ venovaná osobitná pozornosť vektoru v prípade slovies.
Pôjde o typologickú prácu, z čoho bude vychádzať aj metodológia. Bude určená typologická vzorka (8–10 jazykov) podľa rôznorodosti (tzv. vzorka variantnosti). V každom jazyku bude osobitne preskúmaná problematika načrtnutá vyššie a následne porovnávaná s ostatnými jazykmi. Hlavnou úlohou práce bude vypracovať typológiu, tj. hľadanie vzorcov pri rôznych spôsoboch vyjadrovania tejto kategórie.
Seznam odborné literatury
BLOOM, Paul; PETERSON, Mary A. et al. (eds.) 1996. Language and Space,Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
GEERAERTS, D.; CUYCKENS, H. (eds.) 2007. Oxford Handbook of Cognitive Linguistics.
HASPELMATH, Martin; SIMS, Andrea D 2010. Understanding Morphology, 2nd edition. London: Hodder Education.
CHILTON, Paul 2014. Language, Space and Mind: The conceptual Geometry of Linguistic Meaning, Cambridge: Cambridge University Press.
JACKENDOFF, Ray, 1983. Semantics and Cognition. Cambridge: MIT Press.
KONVALINKOVÁ, Ruth 2011. Vyjadřování prostorových vztahů v češtině (valenčně-kognitivní analýza),PhD. dis., FF MU, Brno.
LEVINSON, Stephen C. Space in language and cognition: explorations in cognitive diversity, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
LEVINSON, Stephen C.; David P. Wilkins. Grammars of space, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
SVOROU, Soteria 1994. The Grammar of Space, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
TALMY, Leonard, 1983. How Language Structures Space. In: Herbert L. PICK; Linda P. ACREDOLO, (ed.), Spatial Orientation: Theory, Research, and Application. Boston, MA: Springer US, s. 225–282.
TALMY, Leonard, 2000. Toward a Cognitive Semantics. Cambridge: MIT Press.
TALMY, Leonard, 2012. Main verb properties. International Journal of Cognitive Linguistics. 2012, roč. 3, č. 1, s. 1–24.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK