Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Portfolio profesního rozvoje Víta Voltra
Název práce v češtině: Portfolio profesního rozvoje Víta Voltra
Název v anglickém jazyce: Portfolio of professional development of Vít Voltr
Klíčová slova: portfolio, profesní rozvoj, vychovatelství, pedagogika volného času
Klíčová slova anglicky: portfolio, professional development, education, leisure time education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2019
Datum zadání: 01.02.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude koncipována jako portfolio profesního rozvoje, bude dokladovat profesní rozvoj studenta a jeho odborný růst v průběhu studia.
• I.fáze: Vymezit a formulovat cíl kapitol, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny
• II.fáze: propracovat podklady pro jednotlivé části (analyzovat a interpretovat profesní náplň pro profesiogram, zvolit cíl a didaktické prostředky pro přípravu lekce apod.)
• III.fáze: dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.

Bendl, S. a kol. (2015). Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada.
Pávková, J. (2014). Pedagogika volného času. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude koncipována jako portfolio profesního rozvoje, bude dokladovat profesní rozvoj studenta a jeho odborný růst v průběhu studia.
Závazná struktura povinné části:
1. Předmluva.
2. Profesní strukturovaný životopis.
3. Odborná esej na zvolené téma (téma se musí vztahovat ke studijnímu oboru).
4. Seznam prostudované odborné literatury vážící se obsahově k předmětům studia.
5. Konspekt knihy, která studenta ovlivnila či formovala po profesní stránce.
6. Profesiografický rozbor vychovatele
7. Případová studie školy či školského zařízení.
8. Písemná příprava na lekci
9. Závěrečná reflektivní úvaha o vlastním studiu.
10. Soupis použité literatury a pramenů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the professional development of the student Vít Voltr during his bachelor program of Leisure Time Pedagogy at the Pedagogical Faculty of Charles University. The key themes of leisure time pedagogy which are important for the author of the thesis are also part of the thesis. These include the motivation of leisure time participants or the position of leisure time teachers in society. The thesis also includes an analysis of a professional book from which the author of the thesis draws in his studies and practice. In the final part of the thesis the author also evaluates the career and personal contribution of the bachelor program.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK