Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání technologií pro optimalizaci zkušenosti účastníků eventů
Název práce v češtině: Využívání technologií pro optimalizaci zkušenosti účastníků eventů
Název v anglickém jazyce: Use of technology in optimization of event attendees’ experience
Klíčová slova: eventy|MICE|eventové technologie|eventový zážitek|návštěvník|eventová zkušenost|event management|eventová studia|zážitková ekonomika
Klíčová slova anglicky: events|MICE|event technology|event experience|attendee|event management|event studies|experience economy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2019
Datum zadání: 30.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.03.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Ferenc
 
 
 
Konzultanti: Norbert Pýcha
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na účastníky eventů (např. festivalů, konferencí, veletrhů, …) a zmapuje, jak lze pomocí technologií obohatit zkušenost návštěvníků těchto akcí, která je v aktuální zážitkové ekonomice (experience economy) klíčová. Cílem práce bude vysvětlit vliv technologií na vytváření zážitků v rámci eventů a identifikovat technologická řešení využívaná k optimalizaci návštěvnické zkušenosti.
V úvodní části práce zanalyzujeme sekundární zdroje týkající se zážitkové ekonomiky a eventových technologií, prostudujeme případové studie aktuálních eventů. Na tuto sekci naváže kvalitativní primární výzkum ve formě hloubkových rozhovorů s profesionály z eventového průmyslu (např. produkční z eventových agentur, in-house eventoví manageři, zástupci lokací, pořadatelé veřejných akcí, dodavatelé technologií, …).
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
BOSHNAKOVA, Dessislava, et al. The 21st Century Meeting and Event Technologies: Powerful Tools for Better Planning, Marketing, and Evaluation. CRC Press, 2017. ISBN 978-1-4822-5184-5
BOWDIN, Glenn, et al. Events management. 3rd Edition. Routledge, 2012. ISBN 978-1-85617-818-1
FLOWERS, Arhlene A.; GREGSON, Kimberly. Decision-making factors in selecting virtual worlds for events: Advocacy, computer efficacy, perceived risks, and collaborative benefits. Event Management, 2012, 16.4: 319-334. DOI 10.3727/152599512X13343565268456
GETZ, Donald. Event studies: discourses and future directions. Event Management, 2012, 16.2: 171-187. DOI 10.3727/152599512X13343565268456
SOLARIS, Julius. The Event Tech Bible 2018. EventMB. [e-kniha]. 2018 [cit. 2018-11-24]. Dostupné z: www.eventmb.com/Event-Tech-Bible
VAN DER WAGEN, Lynn; WHITE, Lauren. Event management: For tourism, cultural, business and sporting events. 5th Edition. Cengage Learning Australia, 2018. ISBN 9780170394451
YEOMAN, Ian, et al. (ed.). The Future of Events & Festivals. Routledge, 2015. ISBN ISBN 978-0-415-82462-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK