Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Předpoklady a souvislosti pálení knih v současném Rusku a ruskojazyčných komunitách na východě Ukrajiny
Název práce v češtině: Předpoklady a souvislosti pálení knih v současném Rusku a ruskojazyčných komunitách na východě Ukrajiny
Název v anglickém jazyce: Assumptions and context of burning books in today's Russia and in Russian-speaking communities in eastern Ukraine
Klíčová slova: Pálení knih|pravoslavná církev|knihovny|Krym|Ideologie|Rusko|knihy|tradiční hodnoty
Klíčová slova anglicky: Burning books|Crimea|ideology|libraries|Orthodox Church|Russia|books|traditional values
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Tomáš Glanc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2019
Datum zadání: 30.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.03.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce tematicky navazuje na bakalářskou práci obhájenou v roce 2015 jejíž název zní: „Ohlasy československého tisku na pálení knih německými studenty ze dne 10. 5. 1933“. Diplomová práce se bude věnovat fenoménu pálení knih v Rusku, kde bylo během posledních let zaznamenáno několik málo případů tohoto činu. Tyto události budou uvedeny do společensko-politického kontextu současného Ruska. Cílem bude postihnout aspekty společenských a politických poměrů, které tyto trendy mohou podněcovat či podporovat. Lze však úspěšně pochybovat o přímé participaci vládní garnitury či federálních úřadu na těchto činech. V samostatné kapitole budou podrobně popsány jednotlivé případy pálení knih, kdo je inicioval a vykonal. Klíčovým aspektem diplomové práce bude důsledná verifikace informací o událostech v Rusku;
·vícezdrojové ověřování
·dohledání zdroje, který informaci publikoval první, jeho věrohodnost
·identifikace autora (pokud lze) a vyhodnocení jeho kredibility, důvěryhodnosti
·v případě obrazového materiálu lze pro ověření využít například nástroj Google „Search by image“ nebo „TinyEye“ apod.
Stěžejní částí práce bude srovnání událostí v Rusku se staršími případy pálení knih v různých dobách a kontextech; motivace, účel a formy pálení ve smyslu fyzické likvidace konkrétních nosičů hodnot a informací, lidských idejí a také demonstrace síly a moci. Jedním z výrazných příkladů bude porovnání s událostmi, které popisuje výše uvedená bakalářská práce; autodafé v nacistickém Německu v roce 1933.
Srovnávací analýza bude provedena v samostatné kapitole. Zde budou u jednotlivých případů porovnány identifikované motivy a jejich účel s vybranými historickými událostmi a následně uvedeni případní společní jmenovatelé zkoumaných událostí, tj. budou uvedeny podobnosti, shody nebo rozdíly. Práce však nemá ambice vytvořit z vědeckého pohledu komplexní komparační strategii, kvůli obavám z banalizace samotné podstaty tématu; tedy že v dnešním Rusku dochází k takto vyhraněnému zacházení s knihami, proč tomu tak je, co je motivací, účelem, apod. Pozadí motivů, jež vedou k těmto činům většinou deklarují samotní účastníci. Dle nich knihy například propagují dekadentní styl života, jsou neslučitelné s „tradičními hodnotami“, nekorelují s výkladem národních dějin apod.
V případě konkrétních událostí v Rusku bude analýza vycházet zejména z tisku a dále z odborných publikací. Budou využity full-textové databáze Factiva, Anopress, souborný katalog ČR, discovery služba Univerzity Karlovy – UKAŽ (LISS, LISTA a další), Archive.org a další zdroje z internetu.

Návrh osnovy:
1. Společensko-politické klima: podhoubí pro pálení knih
a. Ideologické paradigma v současném Rusku
i. Izborský klub – think tank formulující ideologická východiska Kremlu
ii. Nacionalismus, konzervatismus, eurasianismus…
iii. Role ruského pravoslaví
iv. Panslavismus, současný narativ: vymezení se vůči "dekadentnímu západu"
b. Kniha a svoboda slova
i. Legislativa
- Zákon omezující vlastnická práva zahraničních agentur (Od 1. 1. 2016)
- Zákaz činnosti neziskových organizací (např. OFS označena za nežádoucí organizaci)
ii. Seznamy zakázaných knih
- Federální seznam extrémistických materiálů
- Uchta, Archangelsk, Petrohrad – Human Library
iii. Uzavření ukrajinské knihovny, soudní proces s ředitelkou Sharinovou
2. Události: pálení knih v Rusku
a. Komijská republika: pálení knih na univerzitě ve Vorkutě, 2016
b. Pálení knih Henryho Millera 2016
c. Krym: pálení ukrajinských knih, 2014
d. Pálení výtisků knihy Harry Potter 2006
3. Historie pálení knih: komparace s událostmi v Rusku
a. Motivy pálení, ideologické důvody, účel atd.
b. Výběr konkrétních událostí, reprezentativní vzorek
i. Německo 1933 a další
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Ideologické paradigma v současném Rusku
BORZIČ, Adam, Olga PAVLOVA a Ondřej SLAČÁLEK. Proroci post-utopického radikalismu: Alexandr Dugin a Hakim Bey. V Praze: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7601-007-9.
LAQUEUR, Walter. Putin a putinismus: Rusko a perspektivy jeho soužití se Západem. Překlad Petruška Šustrová. V českém jazyce vydání první. Praha: Prostor, 2016. 383 stran. ISBN 978-80-7260-329-9.
Tydlitátová, Věra. Židé v Putinově stínu: antisemitismus v české prokremelské propagandě. První vydání. V Plzni: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 568 stran. ISBN 978-80-261-0703-3.
SVOBODA, KAREL. ŠEĎ PUTINOVY HISTORICKÉ POLITIKY. Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia [online]. 2014,14(1/2), 49-68 [cit. 2018-11-18]. ISSN 12134449.
Horník, Jan. Duginova "čtvrtá politická teorie": nastává nová éra dějin, Západ končí. Praha: Občanský institut, 2014. 11 s. Bulletin OI; č. 269. ISBN 978-80-87944-06-6.
LARUELLE, Marlène, ed. Eurasianism and the European far right: reshaping the Europe-Russia relationship. Lanham: Lexington Books, [2015], ©2015. xv, 276 stran. ISBN 978-1-4985-1068-4.
"The Izborsky Club, or the New Conservative Avant-Garde in Russia," The Russian Review 75, no. 4 (2016):626-644. In:https://www.academia.edu/28713012/_The_Izborsky_Club_or_the_New_Conservative_Avant-Garde_in_Russia_The_Russian_Review_75_no._4_2016_626-644
KOLESNIKOV, Andrei. Russian Ideology After Crimea. Carnegie Moscow Center [online]. 2015, 1-38 [cit. 2018-11-18]. Dostupné z:https://carnegieendowment.org/files/CP_Kolesnikov_Ideology2015_web_Eng.pdf
TSONCHEV, T.S. THE KREMLIN'S NEW IDEOLOGY. The Montréal Review [online]. 2017 [cit. 2018-11-18]. ISSN 1920-2911. Dostupné z:http://www.themontrealreview.com/2009/The-Ideology-of-Vladimir-Putin-Regime.php

BLUHM, Katharina. : Russlands konservative Gegenbewegung. Osteuropa. 2018, (6), 67–81.
PAIN, Emil. Analyse: Populismus und Elitarismus im heutigen Russland. Bundeszentrale für politische Bildung [online]. 2018 [cit. 2018-11-18]. Dostupné z:https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/269550/analyse-populismus-und-elitarismus-im-heutigen-russland
LÖPFE, Philipp. Putinisiert! Wie Putin Russland wieder zu einem totalitären Staat gemacht hat. Watson [online]. 2017 [cit. 2018-11-18]. Dostupné z:https://www.watson.ch/wirtschaft/russland/692463650-putinisiert-wie-putin-russland-wieder-zu-einem-totalitaeren-staat-gemacht-hat

Kniha a svoboda slova
BOGDANOVA, Ekaterina. Arkhangelsk libraries removed books purchased by Soros Foundation. Barents Observer [online]. 2017 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://thebarentsobserver.com/en/2017/07/arkhangelsk-libraries-removed-books-purchased-soros-foundation
ARNOLD, Victoria. Russia: Jehovah's Witness Bible, Jewish, Christian, Muslim books banned. Refworld [online]. 2017 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.refworld.org/docid/59d2233e4.html
EGMR kippt rus­si­sches Verbot von isla­mi­schen Büchern. Legal Tribune Online [online]. 2018 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/egmr-1413-08-russland-buecher-verbot-rechtswidrig-islam-koran-theologe/
ELIA, Danilo. Russia is afraid of books. Eastwest [online]. 2017 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://eastwest.eu/en/opinions/riding-the-russian-rollercoaster/russia-is-afraid-of-books
GESSEN, Masha. Russian Purge: Putin Doesn’t Need to Censor Books. Publishers Do It for Him. The Intercept [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://theintercept.com/2016/02/15/putin-doesnt-need-to-censor-books-publishers-do-it-for-him/
Library of Ukrainian Literature destroyed in Moscow. EuromaidanPress [online]. 2018 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:http://euromaidanpress.com/2018/04/23/library-of-ukrainian-literature-destroyed-in-moscow/
Что сделал Фонд Сороса в России Как «нежелательная организация» спасала российскую науку, образование и культуру. Meduza [online]. 2015 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://meduza.io/feature/2015/12/01/chto-sdelal-fond-sorosa-v-rossii
12 newsrooms in 5 years How the Russian authorities decimated a news industry. Meduza [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://meduza.io/en/feature/2016/05/18/12-newsrooms-in-5-years
PÖRZGEN, Gemma. Svoboda tisku v Rusku: boj o přežití, cenzura a nadvláda státních médií. European Journalism Observatory [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://cz.ejo-online.eu/4126/top-prispevky/svoboda-tisku-v-rusku-se-chyta-stebel-travy

Události: pálení knih
Burning of Ukrainian-language books continues in Crimea. EUROMAIDAN PRESS [online]. 2014 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:http://euromaidanpress.com/2014/11/16/burning-of-ukrainian-language-books-continues-in-crimea/
BIGG, Claire. Under Fire: Russian Book-Burning Prompts Dismay. Radio Free Europe [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.rferl.org/a/russia-books-burned-soros/27488173.html
CAIN, Sian. Russian culture ministry denies reports of book burning. The Guardian [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.theguardian.com/books/2016/may/06/russian-culture-ministry-denies-reports-of-book-burning
PROKUSHEV, Vladimir. Books of the Soros Foundation "alien to the Russian ideology" are burnt in Komi. 7x7 [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://7x7-journal.ru/item/74439/2016/01/13
ПРОКУШЕВ, Владимир. В Коми сожгли «чуждые российской идеологии» книги Фонда Сороса. 7x7 [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://7x7-journal.ru/item/74425
OLIPHANT, Roland. Russian minister vows investigation after 'book burning' at college libraries. The Telegraph [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12100142/Russian-minister-vows-investigation-after-book-burning-at-college-libraries.html
В воркутинском колледже сожгли книги, изданные Фондом Сороса. Mirror715 [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.247671.html
Russians burn books to liquidate crimeas ukrainian past. World Bulletin [online]. 2014 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.worldbulletin.net/europe/russians-burn-books-to-liquidate-crimeas-ukrainian-past-h146190.html
KUSHCH, Lina. Pro-Russian demonstrators burn books, storm buildings in eastern Ukraine. Reuters [online]. 2014 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://www.reuters.com/article/us-ukraine-east/pro-russian-demonstrators-burn-books-storm-buildings-in-eastern-ukraine-idUSBREA2F0P220140316?utm_source=Publishers+Weekly&utm_campaign=ed7429b402-UA-15906914-1&utm_medium=email&utm_term=0_0bb2959cbb-ed7429b402-304601505
KUSHCH, Lina. В Краснодаре на Масленицу сожгли книги Генри Миллера. Tvrain.ru [online]. 2016 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:https://tvrain.ru/news/v_krasnodare_sozhgli_knigi-405369/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK