Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krajina a prostor v díle Mistra Litoměřického oltáře
Název práce v češtině: Krajina a prostor v díle Mistra Litoměřického oltáře
Název v anglickém jazyce: Landscape and space in the work of the Master of the Litomerice Altar
Klíčová slova: Mistr Litoměřického oltáře, Litoměřický oltář, Strahovský triptych, Svatováclavská kaple, krajina, obrazový prostor, malířství
Klíčová slova anglicky: Master of the Litoměřice altarpiece, Litoměřice altarpiece, Strahov triptych, Saint Wenceslaus chapel, landscape, image space, painting
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2019
Datum zadání: 07.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: prof. doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Přehled stavu bádání a literatury k tématu
Mistr litoměřického oltáře ve světle současného stavu bádání
Prostor, krajina a iluze - metodická východiska
Stručný kontext krajinné složky v českém malířství 2. poloviny 15. století a počátku 16. st.
Recepce pojetí krajinné složky v rámci českého provinčního umění
Prostor a krajina v díle Mistra Litoměřického oltáře
Litoměřický oltář
Strahovský oltář
Svatováclavská kaple
Svatokateřinský oltář
Shrnutí
Závěr
Seznam odborné literatury
Jiří FAJT / Štěpánka CHLUMSKÁ: Obrazy z legendy o sv. Kateřině Alexandrijské, Mistr litoměřického oltáře a jeho dílna. Praha: 1999 Jan FIŘT: Recepce nizozemského realismu v pozdně gotické deskové malbě v Čechách (Disertační práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy). Praha 2016 Ivo HLOBIL / Marek PERŮTKA (ed.): Historická Olomouc XVII. Olomouc 2009 Jaromír HOMOLKA / Josef KRÁSA / Václav MENCL / Jaroslav PEŠINA / Josef PETRÁŇ: Pozdně gotické umění v Čechách. Praha 1978 Jiřina HOŘEJŠÍ /Jarmila VACKOVÁ: Některé aspekty jagellonského dvorského umění. In: Umění XXI, 1973, 496–512 Jiřina HOŘEJŠÍ / Jarmila VACKOVÁ: Kniha o pozdně gotickém umění v Čechách. Dialog s autorským kolektivem. In: Umění XXVIII, 1980, 394–395 Jiřina HOŘEJŠÍ / Jarmila VACKOVÁ: Znovu o povaze jagellonského umění v Čechách. In: Umění XXIX, 1981, 463–465 Štěpánka CHLUMSKÁ (ed.): Čechy a střední Evropa 1200–1550. Dlouhodobá expozice sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Aneţky České. Praha 2006 Karel CHYTIL: Malířstvo praţské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490–1582. Praha 1906 Ladislav KESNER: Poznámky k historii bádání o Litoměřickém oltáři a jeho ikonografické podobě. In: Umění XXXVIII, 1990, 305–311 Josef KRÁSA: Renesanční nástěnná výzdoba kaple svatováclavské v chrámu sv. Víta v Praze. In: Umění VI, 1958, 31–72 Viktor KUBÍK (ed.): Doba Jagellonská v zemích české koruny (1471–1526). Praha 2005 Ivana KYZOUROVÁ: Transformace středoevropských a italských vzorů v díle Mistra Litoměřického oltáře. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C – literární historie 52, 2007, 45–52 PEŠINA 1940 – Jaroslav PEŠINA: Pozdně gotické deskové malířství v Čechách. Praha 1940 Jaroslav PEŠINA: Nová práce z okruhu Litoměřického mistra. In: Umění XIII, 1940–1941 Jaroslav PEŠINA: Tektonický prostor a architektura u Giotta. Praha 1945 Jaroslav PEŠINA: Slohový vývoj Mistra litoměřického oltáře. In: Oldřich J. BLAŢÍČEK /Jan KVĚT (ed.): Cestami umění. Sborník k poctě šedesátých narozenin Antonína Matějčka. Praha 1949, 138-145 Jaroslav PEŠINA: Česká malba pozdní gotiky a renesance 1450–1550. Praha 1950 Jaroslav PEŠINA: Mistr Litoměřický. Praha 1958 Jaroslav PEŠINA: Nový pokus o revizi dějin českého malířství 15. století. In: Umění VIII, 1960, 109-134 Jaroslav PEŠINA: Paralipomena k dějinám českého malířství pozdní gotiky a renesance. In: Umění XV, 1967, 218-252, 325-367 Jaroslav PEŠINA: České malířství kolem roku 1500 a Itálie. In: Umění XVIII, 1970, 352-357 Jaroslav PEŠINA: Mladá léta litoměřického mistra. In: Umění XXII, 1974, 453-463 Jaroslav PEŠINA: Kateřinský cyklus Litoměřického mistra. In: Umění XXIII, 1975 Jaroslav PEŠINA: Česká gotická desková malba. Praha 1976 Jaroslav PEŠINA / Dobroslava MENCLOVÁ: Obraz hradní kaple švihovské a začátky české krajinomalby. In: Umění I, 1953, 93-114 Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách. Praha 2002 Jan ROYT: Gotické deskové malířství severozápadních a severních Čechách (1340-1550). Praha 2015 Christian SALM: Malerei und Plastik der Spätgotik. In: Karl M. SWOBODA: Gotik in Böhmen. München 1969, 361-413 Otakar VOTOČEK: K opravě a původu obrazů Litoměřického mistra. In: Zprávy památkové péče 21, 1961, 24, 2
Otakar VOTOČEK: Sbírka starého umění. Severočeská galerie v Litoměřicích. Ústí nad Labem 1983 Jitka ZDRAŢILOVÁ: Okruh dvorského malířství v Čechách kolem r. 1500 – evropský kontext (Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy). Praha 1994 Jitka ZDRAŢILOVÁ: Fantóm litoměřického mistra. In: Dějiny a současnost 1, 1996, 41–44
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci se budu zabývat utvářením prostoru a krajiny v obrazech Mistra Litoměřického oltáře, který je důležitým mezníkem českého malířství. To je patrné, kromě figurální složky, také v jeho utváření obrazového prostoru a krajiny. Na tuto skutečnost již poukázali dosavadní badatelé. Krajinná složka s budováním prostoru v obraze úzce souvisí, proto se pokusím o této problematice u Litoměřického mistra pojednat komplexněji.
Na úvod shrnu na základě studia dostupného díla Mistra a odborné literatury dosavadní bádání. Pro uvedení do dobového kontextu se pokusím velmi stručně načrtnout problematiku krajinné složky v českém malířství v období předcházejícím působení Litoměřického mistra. Hlavním obsahem mé práce bude rozbor utváření krajiny a prostoru v jednotlivých dílech Mistra Litoměřického oltáře z hlediska jeho možných východisek, a také z hlediska jeho způsobů a prostředků výstavby obrazového prostoru.
Vzhledem k tomu, že se práce bude věnovat aspektům, které primárně souvisejí s formální stránkou díla, bude využíváno především přístupů formálních a komparačních, přihlédnuto bude taky k technické a technologické stránce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My bachelor thesis will be devoted to formativ of space and landscape in the paintings of the Master of the Litoměřice Altar, an important landmark in the history of painting in Bohemia. This is clear not just in the figural komponent but also in his approach to space and landscape formation. The landscape component of the image is closely related to its space construction, for this reason I will discuss this matter in works of Master of the Litoměřice Altarpiece more complexly.
The prerequisite is the study of the Master’s available paintings, art-historical literature, and a summary of previous research in the first part. To put it in the context of the period, a brief excursion into landscape component in the Czech painting preceding the Master of the Litoměřice Altar will follow. The main content of my work will be an analysis of landscape and space in the variol works of the Master of the Litoměřice Altar from the point of view of his possible origins as well as his ways and means of space construction.
As the thesis will deal with aspects primarily related to the formal side of the work, mainly formal and comparative approaches will be applied. Also the technical and technological aspects will be taken into account.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK