Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Motiv stroje v Descartově metafyzice
Název práce v češtině: Motiv stroje v Descartově metafyzice
Název v anglickém jazyce: The Motif of Machine in Descartes' Metaphysics
Klíčová slova: Metafyzika, René Descartes, dualismus, mysl a tělo, příroda, stroj
Klíčová slova anglicky: Metaphysics, René Descartes, dualism, mind and body, nature, machine
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2019
Datum zadání: 22.01.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vlastní rešerše literatury a její prostudování
2. Pravidelné konzultace
3. Vlastní zpracování práce

STUDENTKA SE ZAVAZUJE DODRŽOVAT ZÁSADY PRO PSANÍ PŘÍSLUŠNÉ PRÁCE
Seznam odborné literatury
DESCARTES, René. Rozprava o metodě: jak vést správně rozum a hledat pravdu ve vědách. Přeložil Karel ŠPRUNK. Praha: OIKOYMENH, 2016, 77 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, svazek 91. ISBN 978-80-7298-212-7.
DESCARTES, René. Meditace o první filosofii: Námitky a autorovy odpovědi. Přeložil Petr GLOMBÍČEK, přeložil Tomáš MARVAN, přeložil Pavel ZAVADIL. Praha: OIKOYMENH, 2003, 535 s. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 43. ISBN 80-7298-084-X.
DESCARTES, René. Principy filosofie: výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké : bilingva. Přeložil Tomáš MARVAN, přeložil Petr GLOMBÍČEK. Praha: Filosofia, 1998, 179 s., front. ISBN 80-7007-112-5.
DESCARTES, René a Petr HORÁK. Dopisy Alžbětě Falcké. Brno: Nakladatelství Petrov, 1997, 141 s. Filosofie a světové společenství. ISBN 80-7227-014-1.
DESCARTES, René. Vášně duše. Překlad Ondřej Švec. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002. 182 s. Myšlenky; sv. 9. ISBN 80-204-0963-7.
NOVÁK, Aleš. Zázračná věda: filosofie René Descartesa 1618-1620. Praha: Togga, 2012, 447 s. Vita intellectiva. ISBN 978-80-87258-80-4.
ZIKA, Richard. René Descartes: metafyzika lidského dobra. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010, 146 s. Trivium, sv. 1. ISBN 978-80-7308-307-6.
Předběžná náplň práce
Základem této diplomové práce je představení základních prvků metafyziky u René Descarta, a to s ohledem na problém mechanicismu a „geometrismu“. Práce je zaměřena na vyjasnění Descartovy dualistické koncepce mysli a těla jako dvou reálně odlišných věcí, což nám připraví půdu pro porozumění motivu stroje a extenze jako důležitých charakteristik světa v Descartově metafyzice vědomí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The basic of the thesis is the presentation of the basic elements of metaphysics by René Descartes with regard to the issue of mechanicism and „geometricism“. The thesis should be based on dualistic concept of mind and body as reelly different things, which should provide a foundation in the clarification on the world as a machine mechanism and extension as substantial cheracteristics of the world in Descartes‘ metaphysics of consciousness.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK