Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dramatická výchova jako možný nástroj prevence strachu ze zvířat u dětí oředškolního věku
Název práce v češtině: Dramatická výchova jako možný nástroj prevence strachu ze zvířat u dětí oředškolního věku
Název v anglickém jazyce: Drama in Education as the tool of fear prevention from animals in the Nursery School.
Klíčová slova: Dramatická výchova, metody a techniky, strach, úzkost, fobie, předškolní věk, mateřská škola
Klíčová slova anglicky: Dramatic education, methods and techniques of dramatic education, fear, anxiety, phobia, preschool age, kindergarten
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radmila Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2019
Datum zadání: 21.01.2019
Datum a čas obhajoby: 19.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:29.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: MgA. Alžběta Ferklová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny pro vypracování

Cíl bakalářské práce:

Ověřit, zda dramatická výchova může preventivně působit na strach dětí ze zvířat.

Postup při realizaci:
1) Studium odborné literatury.
2) Tvorba teoretické části práce. Dramatická výchova. Strachy a fobie. Metody práce v MŠ.
3) Zpracování praktické části práce na základě prostudované literatury
4) Zpracování poloviny vybrané předlohy do čtyř bloků s důrazem na nonverbální komunikaci učitele.
5) Volba výzkumné metody.
6) Formulace hypotézy respektive výzkumných otázek.
7) Realizace příprav v MŠ.
8) Analýza a evaluace praktické části.
9) Vyhodnocení výzkumného šetření.


Seznam odborné literatury
Budínská, H..........................................Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát, Praha 1992

Budínská,H...................................................................................Hry pro 6 smyslů ARTAMA

Kolektiv autorů..................................Malý průvodce dramatickou výchovou v MŠ Praha 1992

Svobodová, E., Švejdová,H..........Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Portál 2011

Ulrychová,I........................................................................Hrajeme si s pohádkami, Portál 2000
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se věnuje propojení dramatické výchovy s možností prevence strachu
u dětí předškolního věku především prostřednictvím metody hry v roli.
V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy dramatické výchovy, její cíle, metody a techniky v předškolním vzdělávání. Zaměřuje se na zkoumání dramatické výchovy jako možné metody prevence strachu.
Praktická část bakalářské práce probíhá v tematickém bloku – „Kdopak by se bál,“ kde se pomocí dramatických metod a technik pracuje na zlepšení vztahu dětí ke konkrétnímu živočišnému druhu. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda může dramatická výchova pozitivně působit na strach dětí předškolního věku ze zvířat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My dissertation work is focused on a correlation between drama education as a possible fear prevention for preschool aged children applying a method of performance in a certain role.
In the theoretical section you shall find the explanations of basic terms and the principals of drama education, its targets, methods and techniques for preschool education. It is focused on a research of drama education as a possible fear prevention method.
The practical part of my dissertation work is a topic section “Who would fear?” where using drama methods and techniques as main tools we work on an improvement of child relationships with other specified animal species.
The aim of my dissertation work is to discover whether drama education can influence preschool child fears and anxieties of animals.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK