Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Zobrazování Venuše v renesančním umění pod vlivem antického umění
Název práce v češtině: Zobrazování Venuše v renesančním umění pod vlivem antického umění
Název v anglickém jazyce: Image of Venus in Renaissance Art under the Influence of Ancient Art
Klíčová slova: antické umění, Itálie, mytologie, neoplatonismus, renesance, umění, Sandro Botticelli, Venuše, Zrození Venuše, ženský ideál
Klíčová slova anglicky: Ancient art, Italy, Mythology, Neoplatonism, Renaissance, Art, Sandro Botticelli, Venus, The Birth of Venus, the Ideal of Woman
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2019
Datum zadání: 07.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Zhodnocení literatury a stav bádání
3. Zrození Venuše od Sandra Botticelliho
3.1. Formální analýza díla
3.2. Ikonografická analýza díla
4. Vliv antického umění na renesanční umění
5. Příklady zobrazení bohyně Venuše v širším kontextu renesančního umění
6. Závěr
Seznam odborné literatury
ANTAL 1954 — Frederick ANTAL: Florentské malířství a jeho společenské pozadí: měšťanská republika, než převzal moc Cosimo de’Medici — 14. století a počátek století 15. Praha 1954
BOARDAMAN — John BOARDMAN: Řecké umění. Praha 1975
BURKE 1996 — Peter BURKE: Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha 1996
BULFINCH — Thomas BULFINCH: Mytologie antického Řecka a Říma. Bratislava 2001
BĚLÍČEK 2009 — Pavel BĚLÍČEK: Dějiny literární estetiky. I, Od antiky až po romantismus. Praha 2009
BURCKHARDT 2013 — Jacob Christoph BURCKHARDT: Kultura renesance v Itálii. Praha 2013
BEIERWALTES 1996 —Wener BEIERWALTES: Platonismus a idealismus. Praha 1996
BALEKA 2010 — Jan BALEKA: Výtvarné umění, výkladový slovník. Praha 2010
BLAŽÍČEK/ KROPÁČEK 2003 — Oldřich BLAŽÍČEK/Jiří KROPÁČEK: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 2003
BOUZEK/KRATOCHVÍL 1995 — Jan BOUZEK/Zdeněk KRATOCHVÍL. Řeč umění a archaické filosofie. Praha 1995
BRIGHELLI 1995 — Jean Paul BRIGHELLI: Renesance a humanismus. Praha 1995
CURTIS 2005 — Gregory CURTIS: Disarmed: The story of the Venus de Milo. Sutton 2005
CUMMING 2008 — Robert CUMMING: Slavné obrazy: [rozbor a výklad nejznámějších obrazů na světě]. Praha 2008
CIMRHANZL 1999 — Tomáš CIMRHANZL: Antická mytologie. Praha 1999
COTTERELL 2000 — Arthur COTTERELL: Encyklopedie mytologie: antická, keltská, severská. Čestlice 20002
ČERNÁ 2008 — Marie ČERNÁ: Dějiny výtvarného umění. Praha 20085
DEIMLING 2004 — Barbara DEIMLING: Sandro Botticelli. Praha 2004
DVOŘÁK 1946 — Max DVOŘÁK: Italské umění od renesance. Praha 1946
DURANDO 1997 — Furio DURANDO: Řecko: úsvit západní civilizace. Praha 1997
ECO — Umberto ECO: Umění a krása ve středověké estetice. Praha2
FRANCASTEL 2013 — Pierre FRANCASTEL: Malířství a společnost: výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Brno 2013 (Dějiny a teorie umění sv. 4)
FINK 1996 — Gerhard FINK: Encyklopedie antické mytologie. Olomouc 1996
FINK 2004 — Gerhard FINK: Kdo je kdo v antické mytologie. Frýdek-Místek 2004
GARIN 2003 — Eugenio GARIN (ed.): Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003
GAWLIK 2009 — Ladislav GAWLIK: Dějiny výtvarného umění, Od vzniku umění až na práh moderny. Plzeň 2009
GEBHART 2010 — Emie GEBHART: Sandro Botticelli [online]. New York 2010 http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10622128.
GERLINGS 2008 — Chartotte GERLINGS: 100 největších malířů: cesta od Fra Angelica k Andymu Warholovi: Praha 2008
GINANNESCHI 2005 — Elena GINANNESCHI: Uffizi Florencie. Praha 2005
GIEBEL 2009 — Marion GIEBEL: Tajemství antických kultů. Liberec 2009
GOMBRICH 1997 — Ernest Hans GOMBRICH: Příběh umění. Praha 19972
GRANT 2010 — Michael GRANT: Klasické Řecko. Praha 20103
HAY 2010 — Denys HAY: Evropa pozdního středověku 1300—1500. Praha 2010 (Dějiny evropy)
HEČKOVÁ 2015 — Petra HEČKOVÁ: Restaurování antických soch v raně novověkém Římě. Pardubice 2015
HLAVINKA 2008 — Pavel HLAVINKA: Dějiny filosofie: jasně a stručně. Praha 2008
HOŠEK 2004 — Radislav HOŠEK: Náboženství antického Řecka. Praha 2004
HUYGHE 1970 — René HUYGHE (ed.): Encyklopedie umění renesance a baroku. Praha 1970
HRADEČNÝ 2009 — Pavel HRADEČNÝ: Dějiny Řecka. Praha 20092
CHLÍBEC/ČERNUŠÁK 2008 — Jan CHLÍBEC/Tomáš ČERNUŠÁK: Savonarola a Florencie: jeho působení a estetické názory. Praha 2008
JOHNSON 2004 — Paul JOHNSON: Dějiny renesance. Brno 2004
KERROD 2006 — Robin KERROD: 1000 odpovědí na otázek. Praha 2006
KRAUSSE 2008 — Anna-Carola KRAUSSE: Dějiny malířství: od renesance po současnost. Praha 2008
KRATOCHVÍL 2009 — Zdeněk KRATOCHVÍL: Filosofie mezi mýtem a vědou: od Homéra po Descarta. Praha 2009
KYBALOVÁ 1996 — Ludmila KYBALOVÁ: Renesance: (15. a 16. století). Praha 1996
LÁNG 1982 — György LÁNG: Primavera: Sandro Botticelli élete. Budapest 19823
LEGRAND 2000 — Gérard LEGRAND: Renesance. Larousse Dějiny umění. Praha 2000
LÖWE/STOLL 2005 — Gerhard LÖWE/ Heinrich Alexander STOLL: ABS antiky: [2 457 hesel: mytologie, dějiny, umění. Praha 20053
MÁCHALOVÁ/CHVATÍK 2010 — Jana MÁCHALOVÁ/Ivan CHVÁTIK (ed.): Příběhy slavných
italských vil. Praha 2010
MACEK 1965 — Josef MACEK: Italská renesance. Praha 1965
MAGGI 2007 — Stefano MAGGI: Řekové: poklady starobylých civilizací. Praha 2007
MALIVA 1996 — Josef MALIVA: Doteky s uměním a časem. Přehled evropských dějin umění od pravěku do konce renesance I. Brno 1996
MANCA/BADE/COSTELLO 2003 — Joseph MANCA/ Patrick BADE, Sarah COSTELLO: 1000 geniálních soch. Praha 2003
MARTINDALE 1972 — Andrew MARTINDALE: Člověk a renesance. Praha 1972 (Umění světa)
MIKŠ 2010 — František MIKŠ: Gombrich: tajemství obrazu a jazyk umění: pozvání k dějinám a teorii umění. Brno 20102
MUSCHLER 1943 — Reinhold CORAD MUSCHLER: Zrození Venuše: Praha 1943
MUTHER 1927 — Richard MUTHER: Dějiny malířství. sv. I., Itálie až do konce renesance. Praha 1927
MRÁZ 1997 — Bohumír MRÁZ: Dějiny výtvarné kultury. Praha 19971
NECHUTOVÁ 2004 — Jana NECHUTOVÁ (ed.): Druhý život antického mýtu: sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými středověkými a renesančními texty. Brno 2004
NESEJT 1995 — František NESEJT: Italská renesance. Hradec Králové 1995
NEŠKUDLA 2004 — Bořek NEŠKUDLA: Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Praha 2004
PANOFSKY 2013 — Erwin PANOFSKY: Význam ve výtvarném umění. Praha 20132
PATER 1996 — Walter PATER: Renesance: studie o výtvarném umění a poezie. Olomouc 1996
PELIKÁN 1971 — Oldřich PELIKÁN: Dějiny antického umění. Praha 1971
POLI 2003 — Costanza POLI: Toskánsko: místa a historie. Praha 2003
PROCACCI 2010 — Giuliano PROCACCI: Dějiny Itálie. Praha 20103
PŮTOVÁ/SOUKUP 2010 — Barbora PŮTOVÁ/Václav SOUKUP: Evoluce člověka a pravěké umění: Praha 2010
PLUMB 1969 — J.H. PLUMB: Renesance. Praha 1969
RICKETTS 2005 — Melissa RICKETTS: Renesance: mistři světového malířství. Mistři světového malířství. Čestlice 2005
RUSKOVÁ 2009 — Dagmar RUSKOVÁ: Přehled evropských dějin kultury a umění, Kapitoly o kultuře chování a jednání. Hradec Králové 20094
SEC 2005 — Ivan SEC: Antické báje a pověsti. Havířov 2005
SEYDEWITZ/SEYDEWITZ 1984 — Ruth SEYDEWITZ/Maz SEYDEWITZ: Zrození Venuše: vyprávění o obrazech. Praha 1984
SCHARTEN/THEODORUS 1978 — Carel THEODORUS/ Sharten-ANTINK: Spící Venuše: Život Giorgionův. Praha 1978
SCHEFOLD/GIULIANI 1992 — Karl SCHEFOLD/Luca GIULIANI: Gods and heroes in late archaic Greek art. Cambride 1992
SCHNEIDER 2008 — Rolf SCHNEIDER: Slavní světoví malíři: [žena jako inspirace v malířském umění]. Čestlice 2008
SPENDER 1947 — Stephen SPENDER: Botticelli. Galerie světových mistrů I. Praha 1947
STRONG 1970 — Donald Emrys STRONG: Antické umění. Praha 1970
ŠPELDA 2009 — Danie ŠPELDA: Renesanční a novověká filosofie. Plzeň 2009
ŠIL/KAROLOVÁ 2008 — Přemysl ŠIL/ Jana KAROLOVÁ: Člověk na cestě k moudrosti: filosofie a etika pro střední školy. Olomouc 2008
TOGNER 1994 — Milan TOGNER: Sandro Botticelli. Brno 1994
TOMAN 2000 — Rolf TOMAN (ed.): Umění italské renesance: architektua, sochařství, malířství, kresba. Praha 20002
TUŠL — Jiří TUŠL 2008: Nástin dějin evropského umění: výtvarné umění, literatura, divadlo, hudba. Praha 2008
VANĚK 2007 — Jiří VANĚK: Filosofie a kultura v evropských dějinách. Praha 2007
VASARI 1927 — Giorgio VASARI: Životopisy umělců, Giovani Cimabue, Giotto, Buonamico -Buffalmacco, Sandro Botticelli. Praha 1927
VIGUÉ 2011 — Jordi VIGUÉ: Mistři světového malířství. Čestlice 20113
VLADISLAV 1964 — Jan VLADISLAV: Výpravy bez konce: Čtení o umělcích ital. Renesance. Praha 1964
VLNAS/PŘIBYL/HLADÍK 2009—Vít VLNAS/Petr PŘIBYL/Tomáš HLADÍK: Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha 2009
VYKOUPIL/ANTONÍN/FEJFUŠOVÁ 2008 — Libor VYKOUPIL/ Robert ANTONÍN/ Marie FEJFUŠOVÁ: Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. Středověk a počátky novověku. Brno 2008
WADIA 1971 — Bettina WADIA: Botticelli. In. Světové umění 44, 36. Praha 1971
WUNDRAM/WALHER 2007 — Manfred WUNDRAM/Ingo WALTHER (ed.): Renesance. Praha 2007
ZAMAROVSKÝ 2013 — Vojtěch ZAMAROVSKÝ: Bohové a hrdinové antických bájí: encyklopedie. 7. Praha 2013

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na vyobrazování mytologické bohyně Venuše v italském renesančním umění. V úvodu je rozebráno antické umění a jeho vliv na umění renesanční. Dále je vysvětlen význam řecké a římské mytologie a počátek vzniku mýtu o bohyni Venuši. Klíčovým bodem je mistrovské malířské dílo vytvořené Sandrem Botticellim - „Zrození Venuše“, které je zde historicky a formalisticky rozebráno. Cílem této práce je zmapovaní renesančních uměleckých děl, ve kterých se odráží tato tématika.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis focuses on the various representations of the mythological Goddess Venus in Italian Renaissance art. In the introduction of the thesis will be analyzed the ancient art and its influences on Renaissance art. Further, the importance of Greek and Roman mythology and the origin of the myth of the Goddess Venus would be explained. The key point of the work is the masterpiece by Sandro Botticelli - "The Birth of Venus", which will be analyzed from a historical and formal perspective. The aim of this thesis is to map out Renaissance artworks in which this subject is reflected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK