Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lidé se zdravotním postižením a internet
Název práce v češtině: Lidé se zdravotním postižením a internet
Název v anglickém jazyce: People with disabilities and the Internet
Klíčová slova: prezentace sociální práce směrem ke klientům na webovém portále Lidémezilidmi, intervence a podpora sociální práce, webový portál Lidémezilidmi, seznamování veřejnosti, informace o zdravotně sociální oblasti
Klíčová slova anglicky: presentation of social work to clients on the People among people web portal, intervention and support of social work, People among people web portal, public introduction, information on health and social issues
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miloslav Čedík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2019
Datum zadání: 17.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:
Blinka Aleš, Jak na dlouhé dokumenty ve Wordu 2007/2010 aneb Píšeme diplomku, bakalářku, knihu, manuál, normu, výroční zprávu či jiný delší text, AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., Purkyňova 95a, 612 00 Brno, vydání první 2012, ISBN 978-80-7204-786-4
Gabriel Josef, Kašpar Michal, Vaněk Tomáš, Kam jdou lidé s nemocnou duší, 2014 ISBN 978-80-260-6746-7, str.15-22
Hayesová Nicky, Základy sociální psychologie, Praha 2003, str.32 ISBN 80-7178-763-9
Höschl, C., Libiger, J., Švestka J.:PSYCHIATRIE, Druhé, doplněné a opravené vydání c TIGIS, spol. s.r.o. 2004, ISBN80-900130-7-4, str. 825-831
Höshl Cyril, Psychiatrie pro praktické lékaře, Nakladatelství a vyda-vatelství H&H, Komenského 236, 252 25 Jinočany, Vydání první, 1966,s. 108-109,ISBN 80–85–787–96–2
Janíček Jeroným, Höschl Cyril: Kde bydlí lidské duše, Portál, s.r.o., Praha 2004, IBSN 80-7178-954-2, s. 166
Lalík Michal, WWW pro každého, Grada Publishing a.s., ISBN: 978-80-247-4528-2 str.9, str.10
Milda Miroslav HTML pro začátečníky, Kopp nakladatelství České Budějovice,2000, ISBN 80-7232-052-1,str.19
Praško Ján, Prašková Hana, Prašková Jana, Deprese a jak ji zvládat, PORTÁL 2003,2008 ISBN 978-80-7367-501-1, str.60
Řiháček Tomáš, Čermák Ivo, Hytych Roman a kolektiv, Kvalitativní analýza textů: Čtyři přístupy, 2013 Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-6382-2,str.75-138 ( Narativní a diskurzivní analýza )
Magisterská diplomová práce LIDÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A INTERNET
225
Smolík,P., Duševní a behaviorální poruchy, Praha, Maxdorf, 1996, s. 454-473.
Styx Petr, O psychiatrii, Jak žít a jednat s duševně nemocnými lidmi, Kdo je zdravý a kdo nemocný, Brno 2003, ISBN 80-7226-828-7,str.92
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK