Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace efektivity práce v zařízení Portus pro osoby s mentálním postižením
Název práce v češtině: Evaluace efektivity práce v zařízení Portus pro osoby s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: An evaluation of work efficiency in Portus, an organisation for people with mental disabilities
Klíčová slova: Mentální retardace; Syndrom vyhoření; Zásady komunikace; Organizace Portus; Chráněné bydlení; Sociálně terapeutická dílna; Podpora samostatného bydlení
Klíčová slova anglicky: Mental retardation; Burnout syndrome; Principles of communication; Organization Portus; Protected housing; Social therapeutic workshop, Support for independent living
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Válková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2019
Datum zadání: 17.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2019
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce pojednává o tématu mentálního znevýhodnění, zásadách komunikace s touto cílovou skupinou, sociálních službách pro tyto osoby, syndromu vyhoření, který se v sociálních službách nemálo vyskytuje a konečně organizací Portus, která pracuje přes 20 let s lidmi s mentálním handicapem. V praktické části se hodnotí jednotlivé služby Portusu, jak ze strany zaměstnanců, tak i z pohledu klientely. Hodnocení vychází z dotazníků.
Seznam odborné literatury
Prameny:
· BALKÓ, Ilona. Základy rétoriky pro sociální asistenty. Ústí nad Labem, 2004. ISBN 80-7044-624-2.
· BLATNÝ, Marek. Temperament, inteligence, sebepojetí. Praha: Tišnov, 2003. ISBN 80-86620-05-0
· ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie. 1. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1565-3.
· JANOVCOVÁ, Zora. Alternativní a augmentativní komunikace. Brno: Masarykova Univerzita, 2003. ISBN ISBN 80-210-3204-9.
· KOZLOVÁ, Lucie. Sociální služby. 1. Praha: Triton, 2005. ISBN 8072546627.
· KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. 1. Grada, 1998. ISBN 80-7169-551-3
· LUCKASSON. American Association on Mental Retardaton. 2002.
(AAMR 2002; Luckasson et al. 2002, in Černá 2008)
· NOVOSAD, Libor. Základy speciálního poradenství. 1. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5.
· SVOBODOVÁ Eliška. Chráněné bydlení pro osoby s mentální retardací. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta. Vedoucí práce Doc. PaeDr. Olga Zelinková, CSc.
· ŠPAČKOVÁ, Alena. Umění dialogu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3810-9.
· ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. 1. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7367-060-7.
· ŠVINGALOVÁ, Dana. Úvod do teorie a praxe psychopedie. Liberec: Technická Univerzita v Liberci, 2006. ISBN ISBN 80-7372-042-6.
· VALENTA, Milan. Psychopedie. 1. Praha: Parta, 2003. ISBN 978-80-7320-137-1.
· VALENTA, Milan. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0937-9

Legislativní normy:
· Zákon o sociálních službách 108/2006 (dostupný zhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)

Sekundární literatura:
· Dokument o autismu: TAK DALEKO, TAK BLÍZKO (SO FAR, SO NEAR) 80 minut. SK, 2014 (JEDEN SVĚT)
· Edelwich J, Brodski A. Burn-out. Stages of disillusionement in the helping professions, New York: Human Science Press, 1980
· MUDr. Karel Nešpor- Alkohol a jiné návykové látky u žen, dostupné zwww.drnespor.eu/szurod04.doc
· Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.- Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením, dostupné zhttp://kurzy-spp.upol.cz/CD/3/2-03.pdf
· ČR Dvojka- Rozhovor s psychiatrem Cyrilem Höschlem o syndromu vyhoření, dostupný zhttps://dvojka.rozhlas.cz/cyril-hoschl-jak-poznat-syndrom-vyhoreni-od-bezne-unavy-7604638 z 4.9.2018, délka 25:58
· Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením- Brožura organizace Rytmus o.p.s.; dostupná zhttp://www.rytmus.org/shared/clanky/760/Zasady-uspesne-komunikace-s-lidmi-s-mentalnim-postizenim_ETR.pdf


Slovníky a encyklopedie:
· VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 10. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, [2015]. Jessenius. ISBN 978-80-7345-456-2.
· PRŮCHA, Jan. a kol. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8

Internetové zdroje:
· https://www.portus.cz/
Webové stránky organizace Portus Praha
· http://www.ostotum.cz/syndrom-vyhoreni
Zapsaný spolek TOTUM
· https://www.alternativnikomunikace.cz
Speciálně pedagogické centrum (SPC) pro děti s vadami řeči
· www.kurzy-spp.upol.cz
Vzdělávání pracovníků škol
· www.downsyndrom.cz
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndrome z.s.
· https://www.czso.cz/
Český statistický úřad
· https://www.spmpcr.cz/
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.
· https://www.zzmv.cz/syndrom-vyhoreni
Zdravotnické zařízení ministerstva vnitra
· https://www.dobromysl.org/
Sociální služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
· www.mpsv.cz/
Ministerstvo práce a sociálních věcí
· http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz/
Webové stránky o syndromu vyhoření
· https://www.kjm.cz/zasady-komunikace-mentalni-postizeni
Knihovna Jiřího Mahena v Brně- Zásady komunikace s lidmi s mentálním postižením
· https://www.iqtestonline.cz/vypocet-iq/
IQ test online
· https://www.adicare.cz/
Centrum psychologické a psychiatrické péče
· https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/komunikace-u-osob-s-mentalnim-postizenim-461759
Zdravotnictví a medicína- Zásady komunikace s mentálně postiženými osobami
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK