Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání
Název práce v češtině: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením
na atypické formy zaměstnávání
Název v anglickém jazyce: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical
Forms of Employment
Klíčová slova: BOZP, atypické formy zaměstnávání, pracovní úraz, nemoc z povolání, práce z domova, práce na dálku, agenturní zaměstnávání, dočasné přidělení
Klíčová slova anglicky: OHS, atypical forms of employment, work accident, occupational disease, homework, telework, agency employment, temporary assignment
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2019
Datum zadání: 16.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2019
Datum a čas obhajoby: 09.03.2020 08:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 318
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:11.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.03.2020
Oponenti: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce řeší otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměřením na atypické formy zaměstnávání. Cílem práce je analyzovat pravidla BOZP s ohledem na současný vývoj výkonu závislé práce a provést následnou komparaci se situací ve Spolkové republice Německo (SRN). V úvodu práce je pozornost věnována základním pojmům, mezi které patří samotný pojem BOZP, atypická zaměstnávání, pracovní úrazy a nemoci z povolání. Dílčí část práce je rovněž zaměřena na krátké představení historie BOZP jak v ČR, tak v SRN. Po historickém exkurzu práce prezentuje hlavní mezinárodní a unijní předpisy týkající se BOZP. Následující čtvrtá kapitola se zabývá povinnostmi zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zapojených subjektů. V pátém celku jsou získané poznatky uplatněny na hodnocení zajišťování BOZP ve vybraných atypických formách zaměstnávání v ČR. Druhá část kapitoly pak zaměřuje pozornost na vývoj a řešení BOZP ve zvolených atypických formách zaměstnávání v SRN. Závěrečná část nabízí porovnání a zhodnocení přístupů obou zemí včetně nástinu a návrhů směřování BOZP de lege ferenda.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with occupational health and safety (OHS) with focus mainly on atypical forms of employment. The aim of the thesis is to analyse the rules of OHS with regard to the current development of employment relationship and then carry out a comparison with the situation in Germany (GER). In the introductory part is the attention devoted to fundamental terms to which belongs term OHS itself, atypical forms of employment, work accidents and occupational diseases. A part of the thesis presents an overview of OHS history in CZ and GER as well. After the historical excursion is the main international and European law on OHS presented. In the following fourth part the thesis deals with the obligations of employer, employees and other involved subjects. In the fifth chapter, the collected knowledge is used for the evaluation of OHS ensuring in selected atypical forms of employment in CZ. Second part of this chapter focuses on development and solution of OHS in atypical forms of employment in GER. Final part of the thesis offers comparison and evaluation of attitude in both countries including also possible course of OHS de lege ferenda.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK