Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení v hodinách výtvarné výchovy
Název práce v češtině: Hodnocení v hodinách výtvarné výchovy
Název v anglickém jazyce: Assessment of Lessons in Art Education
Klíčová slova: rozhovor, hodnocení, zpětná vazba, výtvarná výchova, formy hodnocení
Klíčová slova anglicky: interview, assssment, feedback, art education, forms of assessment
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2019
Datum zadání: 24.06.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část práce je zaměřena na práci s odbornou literaturou. Definuje pojem hodnocení, jeho formy a způsoby jeho uplatnění ve výuce.
Praktická část probíhá formou strukturovaných rozhovorů s pedagogy výtvarné výchovy (dále jen VV) zaměřených na jejich postoje k hodnocení. Následuje pozorování učitelů a jejich pedagogické práce s hodnocením v hodinách VV.
Závěr práce srovnává teorii a praxi hodnocení v hodinách VV.
Seznam odborné literatury
BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5616-9.
KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ a Jiřina STANG. Školní hodnocení žáků a studentů: se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-314-7.
MAREŠ, Jiří. Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1444-X.
SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9
STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6
WILIAM, Dylan a Siobhán LEAHY. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Druhé revidované vydání. Praha: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř, [2016]. ISBN 978-80-906082-7-6.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením : [se změnami provedenými k 1.9.2005]. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2006. ISBN 80-86956-01-6.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení v hodinách výtvarné výchovy.
Teoretická část vymezuje pojem školní hodnocení obecně, jeho formy a cíle.
Praktická část se zaměřuje se na zjištění postojů pedagogů k hodnocení, cílů, které sledují, a jaké jeho formy ve výuce uplatňují. Největší důraz je kladen na pozorování hodnotící pedagogické práce učitelů v průběhu hodin VV.
Závěr práce srovnává teorii a praxi hodnocení v hodinách VV.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor’s thesis is about the assessment of lessons in art education.
The theoretical part defines the general concept of assessment, its forms and goals.
The practical part focuses on exploring the positions of the teachers on the assessment and the goals which they are trying to achieve, and which forms of assessment they use in their teaching. The greatest emphasis is placed on personal observation of the evaluating pedagogical work of teachers during their art lessons. The conclusion of the thesis compares the theory and practice of assessment in art lessons.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK