Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
In vitro saturačné študie 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na PC-3 bunkách
Název práce v jazyce práce (slovenština): In vitro saturačné študie 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na PC-3 bunkách
Název práce v češtině: In vitro saturační studie 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na PC-3 buňkách
Název v anglickém jazyce: In vitro saturation study of 99mTc-HYNIC-ramucirumab on PC-3 cell line
Klíčová slova: 99mTc, HPLC, iTLC, PC-3, ramucirumab, saturace, VEGFR2
Klíčová slova anglicky: 99mTc, HPLC, iTLC, PC-3, ramucirumab, saturation, VEGFR2
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2019
Datum zadání: 14.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2019
Datum a čas obhajoby: 08.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2019
Oponenti: PharmDr. Lucie Smutná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vyhledání dostupných informací k zadané tématice v odborné literatuře a informačních databázích.
2. Osvojení techniky práce s buněčnými kulturami, radioaktivními ligandy a přístroji na oddělení radionuklidové laboratoře.
3. Vyhodnocení získaných výsledků a jejich konfrontace s teoretickými poznatky.
4. Shrnutí získaných teoretických poznatků, vlastní experimentální práce, experimentálních výsledků a jejich následné diskuse v diplomové práci v českém jazyce.
Seznam odborné literatury
1. Björke H, Andersson K. Measuring the affinity of a radioligand with its receptor using a rotating cell dish with in situ reference area. Appl Radiat Isot. 2006 Jan;64(1):32-7.
2. Björke H, Andersson K. Automated, high-resolution cellular retention and uptake studies in vitro. Appl Radiat Isot. 2006 Aug;64(8):901-5.
3. Bigott-Hennkens HM, Dannoon S, Lewis MR, Jurisson SS. In vitro receptor binding assays: general methods and considerations. Q J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Sep;52(3):245-53.
4. Roskoski R Jr. Vascular endothelial growth factor (VEGF) signaling in tumor progression. Crit Rev Oncol Hematol. 2007; 62(3):179-213.
5. Clarke JM and Hurwitz HI. Targeted inhibition of VEGF Receptor-2: An update on Ramucirumab. Expert Opin Biol Ther. 2013; 13(8):1187-96.
Předběžná náplň práce
Student se seznámí s poznatky v oblasti problematiky nádorů spojených s expresí receptoru pro VEGF2 prostřednictvím odborné literatury. Experimentální diplomová práce bude zaměřena na sledování vlivu radioaktivního značení monoklonální protilátky ramucirumabu na její afinitu v in vitro podmínkách. Bude se in vitro hodnotit možnost saturace VEGFR2 receptoru u buněk prostatického karcinomu (PC-3). Saturační studie bude provedena pomocí manuální techniky a také automatické radioimunoanalýzy v reálném čase. Student bude pracovat v prostředí radionuklidové laboratoře, proto si osvojí bezpečnost práce s radioaktivními zářiči. V rámci experimentů si student bude radioaktivně značit danou protilátku a bude provádět buněčnou kultivaci PC-3 buněk. Výsledky měření pomocí manuální techniky se vyhodnotí v programu Excel a GraphPad. Experimenty změřené na přístroji pro automatickou radioimunoanalýzu v reálném čase se budou vyhodnocovat pomocí softwaru TraceDrawer. Veškeré teoretické a praktické poznatky stejně tak jako výsledky a jejich diskuse budou shrnuty v diplomové práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will get the information about the cancer process characterized by the VEGFR2 expression from the literature. The experimental diploma thesis will be focused on the possible influence of radiolabeling on monoclonal antibody ramucirumab affinity in vitro. The student will assess the possibility to saturate VEGFR2 on prostate cancer (PC-3) cells. The saturation study will be carried out with the employment of the manual technique and also the real-time automatic radioimmunoassay. The student will work in the laboratory with radionuclides, therefore he will adopt the security work with radionuclides. He will make radiolabeling of monoclonal antibody and cell culturing. The result data from the manual technique will be evaluated in Excel and GraphPad program. The experiments carried out with the real-time automatic radioimmunoassay will be evaluated in TraceDrawer program. The all theoretical and practical findings, results and the discussion will be summarized in the diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK