Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Optimalizace role metodika v sociální službě osobní asistence
Název práce v češtině: Optimalizace role metodika v sociální službě osobní asistence
Název v anglickém jazyce: Optimization of the role of quality manager in social services of personal assistance
Klíčová slova: Standardy kvality sociální služby, metodik, pozice, role, profesní rozvoj, kvalita, kompetence, organizační kultura, řízení změn
Klíčová slova anglicky: Quality standards of social services, quality manager, position, role, professional development, quality, competence, organization culture, change management
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Řízení a supervize (24-KRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2019
Datum zadání: 11.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMR11POBQ)
Oponenti: doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje roli, pozici a možnostem profesionálního rozvoje metodiků v sociální službě osobní asistence. Výzkum se zaměřuje na zjištění současného stavu a možností rozvoje ve výše uvedených aspektech metodické práce a to z pohledů různých aktérů (metodici, inspektoři kvality, sociální pracovníci a vedení organizací). Výstupem jsou praktická doporučení, která mohou dopomoci k profesionálnímu rozvoji metodiků v sociálních službách a tím mohou pozitivně ovlivnit kvalitu služeb pro klienty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK