Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika péče o duševní zdraví v ČR se zaměřením na osobní zkušenosti uživatelů péče
Název práce v češtině: Problematika péče o duševní zdraví v ČR se zaměřením na osobní zkušenosti uživatelů péče
Název v anglickém jazyce: Issue of mental health care in the Czech Republic with a focus on the personal experience of the users
Klíčová slova: duševní zdraví, duševní onemocnění, systém psychiatrické péče, psychopatologie, reforma psychiatrické péče
Klíčová slova anglicky: mental health, mental illness, psychiatric care system, psychopathology, psychiatric care reform
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Laurenčíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2019
Datum zadání: 11.01.2019
Datum a čas obhajoby: 29.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Anna Kubíčková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci bych ráda seznámila čtenáře s problematikou péče o duševní zdraví v České republice. Zaměřím se na definici duševního zdraví, na klasifikaci duševních nemocí, a zároveň představím služby poskytované osobám s duševním onemocněním. Dále se budu zabývat systémem péče o duševní zdraví v ČR, kde se pokusím poukázat na největší pozitiva, ale i slabiny tohoto systému. Čtenář se také dozví o české legislativě spojené s touto problematikou. V neposlední řadě informuji o reformě psychiatrické péče, která v ČR probíhá již od roku 2013 – představím hlavní milníky, plán a strategii této reformy, a klady reformy demonstruji na konkrétních realizovaných krocích a projektech.
Ve výzkumné části se zaměřím na osobní zkušenosti uživatelů péče, kde pomocí rozhovorů dokážu čtenářům přiblížit největší úskalí péče o duševní zdraví z pohledu samotných uživatelů této péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my diploma thesis I would like to introduce the readers to the issue of mental health care in the Czech Republic. I will focus on mental health definition, classification of mental illnesses, and also introduce services provided to people with mental illness. Furthermore, I will deal with the systém of mental health care in the Czech Republic, where I will try to point out the greatest positives and also some negatives of this system. The reader will also learn about Czech legislation related to this issue. Finally, I will inform about the psychiatric care reform, which started in 2013 in the Czech Republic – I will mention the main milestones, plan and strategy of this reform, and the benefits of this reform will be demonstrated on particular steps and realized projects.
In the research section, I will focus on personal experience of care users, where thanks to the interviews, I can mediate the biggest mental health care problems from users point of view.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK