Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nevlastní mateřství v českém kontextu
Název práce v češtině: Nevlastní mateřství v českém kontextu
Název v anglickém jazyce: Step-Motherhood in Czech Context
Klíčová slova: nevlastní mateřství, narativní rozhovory, rodina, reprodukce, rodičovství
Klíčová slova anglicky: stepmotherhood, narrative interviews, family, reproduction, parenthood
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.01.2019
Datum zadání: 10.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je tzv. nevlastní mateřství. Jedním z hlavních cílů práce je prezentace jiného než esencialistického hlediska, které je s představou o mateřství úzce spojeno, a to zejména prostřednictvím současných feministických teorií. Součástí práce je analýza mediálního diskurzu v českém kontextu a snaha o definici zkoumaného konceptu v rámci tzv. obecného povědomí. Jako doplněk textové analýzy budou sloužit polostrukturované rozhovory se ženami, které samy nevlastními matkami jsou. Základní výzkumné otázky pak budou soustředěny nejen na kritickou reflexi způsobů konstrukce idey "nevlastní matky" a souvisejících stereotypů, ale rovněž na spojitost a důsledky ve vnímání mateřství biologického. Práce se zaměří mj. na genderovou dimenzi tématu, zejména ve smyslu tzv. tradičního rozdělení rolí mezi partnery a možného přesunu těchto stereotypů do nově utvořené rodinné koalice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK