Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Podpora zdraví dětí ve vybraných mateřských školách
Název práce v češtině: Podpora zdraví dětí ve vybraných mateřských školách
Název v anglickém jazyce: Health promotion to children in selected kindergartens
Klíčová slova: Dítě předškolního věku, Podpora zdraví, Pohybové aktivity, Stravovací návyky
Klíčová slova anglicky: Preschoolers, Healthpromotion, Physicalactivity, Eatinghabits
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.01.2019
Datum zadání: 06.01.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S210
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Lenka Scheithauerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice (podpora zdraví dětí předškolního věku). V souladu se zvolenou výzkumnou metodologií navrhne, připraví a realizuje empirické šetření. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky. Navrhne doporučení pro školní praxi.
Veškeré zásadní kroky studentka průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům platného Opatření děkana.
Seznam odborné literatury
ILLKOVÁ, Olga a Zdeňka DAŇKOVÁ. Zdravá výživa v mateřské škole. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-890-2.
HAVLOVÁ, Jana, HAVLÍNOVÁ, Miluše a Eliška VENCÁLKOVÁ, ed. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole: aktualizovaný modelový program podpory zdraví (dokument a metodika). 3., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-487-8.
PRŮCHA, Jan a Soňa KOŤÁTKOVÁ. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.
FRAŇKOVÁ, Slávka a Věra DVOŘÁKOVÁ-JANŮ.Psychologie výživy a sociální aspekty jídla. Praha: Karolinum, 2003. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0548-1.
KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ.Dítě, sport a zdraví. Praha: Galon, c2011. ISBN 978-80-7262-712-7.
MERTIN, Václav a Ilona GILLERNOVÁ, ed.Psychologie pro učitelky mateřské školy. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2010. ISBN isbn978-80-7367-627-8
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce Podpora zdraví ve vybraných mateřských školách, je zjistit do jaké míry vybrané mateřské školy podporují zdraví, a to zejména v oblasti pohybu, stravování a odpočinku. Teoretická část se zaměřuje na popis předškolního dítěte, jeho vývoj, potřeby a vlivy, které na něj působí. Důležitou kapitolou je zdraví, kde je kladen důraz na význam pohybových aktivit, stravu v předškolním věku, spánek a duševní hygienu. Praktická část popisuje vybrané aspekty činnosti tří mateřských škol a analyzuje zjištěné informace o stravování, pohybových aktivitách a odpočinku. Zvolené metody pro výzkumné šetření jsou pozorování a rozhovory s vedoucími učitelkami mateřských škol. Bylo zjištěno, že každá mateřská škola má svá specifika, kterými vyniká v podpoře zdraví, ale také své nedostatky, na kterých je třeba zapracovat. Na základě poznatků, které jsou z výzkumného šetření patrné, je vypracován návrh na aktivity podporující zdraví. Jedná se o pět aktivit, které podporují zdraví, pobyt na čerstvém vzduchu a seznamují děti se zdravým životním stylem. V závěru praktické části jsou zjišťovány názory učitelek mateřské školy na uplatnitelnost navrženého programu v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the Bachelor thesis is to determine the extent to which the selected nursery school promote health support, especially in the field of physical activities, meal plans and relaxation. The theoretical part focuses on the description of the preschool child, its developments, needs and influences that act on it. An important chapter is health, where emphasis is placed on the importance of physical activity, nourishment of preschoolers, sleep and mental hygiene. The practical part describes selected aspects of the activities of the three nursery schools, and analyzes information about eating habits, motoric activity and relaxation. The chosen method for the observation and research of the investigation are interviews with leading teachers of kindergartens.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK