Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Petrova víra v kontextu Ježíšovy epifanie na moři
Název práce v češtině: Petrova víra v kontextu Ježíšovy epifanie na moři
Název v anglickém jazyce: Faith of Peter in the Context of Jesus' Epiphany on the Sea
Klíčová slova: Epifanie, Ježíš Kristus, Petr, víra, Matoušovo evangelium
Klíčová slova anglicky: Epiphany, Jesus Christ, Peter, faith, Gospel according to Matthew.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2019
Datum zadání: 16.02.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2019
Datum a čas obhajoby: 04.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:11.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod – cíl práce
2. Vymezení textu
3. Kontext úryvku
3.1. Užší kontext
3.2. Kontext Matoušova evangelia
3.3. Kontext příběhu apoštola Petra v Matoušově evangeliu a v Novém zákoně
4. Srovnání s úryvky z Markova a Janova evangelia
5. Rozbor textu (literární a jazyková analýza)
6. Biblicko-teologické souvislosti
6.1. Epifanie
6.2. Cesta
6.3. Selhání a biblické příklady
6.4. Petrovo jednání a víra
7. Shrnutí a závěr
Seznam odborné literatury
různé překlady Bible
BENEDIKT XVI. O počátcích církve. Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.
BRATR JOHN Z TAIZÉ. Cesta Páně – novozákonní putování. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011.
DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Marka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
FAUSTI, Silvano. Nad evangeliem podle Matouše. Porozumět Božímu slovu. Praha: Paulínky, 2009.
GRÜN, Anselm – DUFNER, Meinrad. Spiritualita zdola. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatesltví, 2002.
HARRINGTON, Daniel J. Evangelium podle Matouše. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003.
HEIL, John P. Jesus walking on the sea. Meaning and gospel functions of Matt 14:22 – 33, Mark 6:45 – 52 and John 6:15b – 21. Rome: Biblical Inst. Press, 1981
LIMBECK Meinrad: Evangelium svatého Matouše; in: Malý stuttgartský komentář: Nový Zákon 1; Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1996.
MADDEN, Patrick J. Jesus' Walking on the Sea: An Investigation of the Origin of the Narrative Account. Berlin: De Gruyter, 1997.
MOLONEY, Francis J. – HARRINGTON, Daniel J. Sacra pagina. Evangelium podle Jana. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009.
MRÁZEK, Jiří. Evangelium podle Matouše. Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností, 2011.
ORTBERG, John. Chcete-li kráčet po vodách, musíte vystoupit z lodi. Praha: Návrat domů, 2008
PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE. Výklad Bible v církvi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá úryvkem z Matoušova evangelia o Ježíšově epifanii na moři (Mt 14,22-32) se zaměřením na jednání apoštola Pavla. Na základě literární a textové analýzy chce pochopit dynamiku příběhu, odhalit bohatost vztahů mezi okolnostmi i aktéry a dotknout se Ježíšovy epifanie jakožto vrcholu celého příběhu. Zjevení se má zároveň stát výchozím bodem pro prozkoumání Petrova činu. V kontextu celého Matoušova evangelia a při srovnání s analogickými úryvky z ostatních evangelií (zejména Markova) si práce klade otázku, jaký cíl sledoval evangelista jeho uvedením. Domnívá se, že Petrovo selhání hraje důležitou roli pro pochopení jeho cesty učeníka, jemuž byl svěřen prvořadý úkol. To, co Petr prožil na jezeře, je důležitým článkem ve vývoji jeho víry a Petr se touto zkušeností přidává k mnoha dalším osobám, které Bible popisuje jako slabé a hříšné, a kteří byli přesto, nebo právě proto, povoláni k uskutečňování Božích úkolů. Reprezentují tak nejlepší příklady víry a spolu s Petrem se stávají inspirací i pro nás.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Peter’s faith in the context of Jesus’s epiphany on the sea. Analysis of an excerpt from the gospel according to Matthew 14, 22 – 33 with respect to the experience of faith of the Apostle Peter.
The study deals with the analysis of an excerpt from the gospel of Matthew about Jesus’s epiphany on the sea (Mt. 14, 22 – 33) with regard to actions of the Apostle Peter.
The first part is dedicated to the text of the pericope itself, its origin, placement and function in the gospel of Matthew. Literary and textual analysis is performed mainly by comparison with analogical excerpts from other gospels, especially the gospel of Mark. Due to this, the unique message of Matthew’s gospel, which is Peter’s behaviour as the answer of faith to the manifestation of Jesus’s divinity, is revealed. The evangelist thus unravels a vast composition about the church.
The figure of the Apostle Peter, his role and meaning within the whole text of the gospel is the subject of the second part of the thesis. The picture of the first disciple is characterized not only by an exemplary faith, but also by a failure and an example of human weakness. This fact leads to the question about what was the goal that the evangelist followed by describing the negative aspects of Peter’s actions.
The third part deals with the fundamental traits of spirituality characterized by the experience of human paltriness and humility. Using a brief indication of the teachings of great saints like Therese of Lisieux or John of the Cross, the thesis wants to show that the journey of the first Apostle has similar features and concludes that Peter’s fragility plays an important role for the journey of a disciple who had been given a foremost task within the community of Jesus’s followers. By doing that, Peter joins many other biblical figures who are described as weak and sinful but who are despite of it, or maybe because of it, called to fulfil God’s intentions. Together with them, Peter represents an example of faith that is inspirational also for us.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK