Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem aspektového vidění a jeho uplatnění v teorii metafory
Název práce v češtině: Pojem aspektového vidění a jeho uplatnění v teorii metafory
Název v anglickém jazyce: The concept of aspect-seeing and its application in metaphor theory
Klíčová slova: metafora|aspektové vidění|vidění jako|představivost|Marcus Hester|Paul Ricoeur
Klíčová slova anglicky: metafora|aspektové vidění|vidění jako|představivost|Marcus Hester|Paul Ricoeur
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2019
Datum zadání: 03.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 14:30
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ústředním tématem této diplomové práce je teorie metafory Marcuse Hestera, opírající se o teorii významu a zkoumání zkušenosti aspektového vidění Ludwiga Wittgensteina. Inspiraci k aplikaci Wittgensteinovy analýzy na problematiku metafory ovšem Hester nenalezl u samotného rakouského filozofa, ale u amerického filozofa a estetika Virgila Aldriche. Aldrich totiž ve svých textech rozvinul úvahu o estetické zkušenosti jako o zkušenosti vidění jako (nalezení aspektu). Tento typ zkušenosti pak Aldrich vztahuje i na případ slovesných umění, která sice přímo nenabízejí vizuální materiál pro typickou realizaci zkušenosti aspektu, přesto se ale i v jejich případě ukazuje uplatnění pojmu vnímání aspektu jako produktivní. Práce tak bude sledovat myšlenkový posun od původních Wittgensteinových úvah o jazyce a vidění jako (ochuzených o estetickou dimenzi), směrem k Aldrichovi a dále k Hesterově teorii o procesu interpretace, oceňování či prožitku metaforického výroku. Pozornost bude věnována zejména Hesterovu vysvětlení tohoto procesu jakožto zkušenosti nacházející se na pomezí uplatnění běžné jazykové kompetence (snahy o uplatnění běžných pravidel jazykového systému) a kvazi-percepčního prožitku. Cílem práce bude pak posouzení přiměřenosti Hesterovy teorie vůči vlastním Wittgensteinovým myšlenkám, které prezentoval ve svých Filosofických zkoumáních.
Seznam odborné literatury
ALDRICH, Virgil C. Filozofia umenia. Přeložil Marian VÁROSS. Bratislava: Tatran, 1968.

HESTER, Marcus B. The meaning of poetic metaphor: an analysis in the light of Wittgenstein's
claim that meaning is use. Paris: Mouton, 1967.

MULHALL, Stephen. On Being In The World: Wittgenstein And Heidegger On Seeing Aspects London and New York: Routledge, 1990.

RICOEUR, Paul. The rule of metaphor: Multi-disciplinary studies of the creation of meaning in language. Buffalo: University of Toronto Press, 1977.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK