Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formální rozlišení komitativu a instrumentálu v současné švédštině
Název práce v češtině: Formální rozlišení komitativu a instrumentálu v současné švédštině
Název v anglickém jazyce: Formal distinction between comitative and instrumental in contemporary Swedish
Klíčová slova: švédština|komitativ|instrumentál|sémantický popis|distinktivní kolexémová analýza|tf-idf|korpusová lingvistika|gramatikalizace
Klíčová slova anglicky: Swedish|comitative|instrumental|semantic description|Distinctive Collexeme Analysis|tf-idf|corpus linguistics|grammaticalization
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Králová Zíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.01.2019
Datum zadání: 02.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je identifikovat sémantické rozdíly mezi tzv. komitativní a instrumentálovou vazbou v současné švédštině. Švédština patří k jazykům, které oba významy vyjadřují převahou synkreticky, konkrétně předložkou med („s“). Zároveň lze pozorovat tendenci posilovat komitativní význam ještě předložkou tillsammans („spolu“), takže výsledkem je složená konstrukce tillsammans med („spolu s“). Metodologicky bude práce kombinovat analýzu kolokací lexémů (Collexeme analysis), multifaktoriální analýzu rysů (Multifactorial feature analysis) a korespondenční analýzu (Correspondence analysis). Materiál bude představovat švédský korpus Stockholm-Umeå korpus (SUC). Analyzovanými faktory bude jak sémantika slovesa, tak sémantika nepřímého objektu v předložkové frázi, dále osoba, životnost subjektu ad. Zohledněna bude i pozice konstrukce ve větě a styl textu. Předpokladem je, že kolokace určitých sloves s konkrétními sémantickými rysy je častější s jednou předložkovou frází než s druhou. Analýza sémantických rysů umožní popis použití předložkových frází v konstrukci se slovesy a poukáže na možnou míru obligatornosti a gramatikalizace komitativní konstrukce tillsammans med.
Seznam odborné literatury
HASPELMATH, Martin, 2001. The European Linguistics area: Standard Average European. In: HASPELMATH, Martin, Ekkehard KÖNIG, Wulf OESTERREICHER, Wolfgang RAIBLE (eds.). Language typology and language universals: An international handbook. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft Vol. 1-2.). New York: W. de Gruyter, 2001. ISBN 3110171546.
HEINE, Bernd a Tania KUTEVA, 2006. The changing languages of Europe. Oxford: Oxford University. Oxford linguistics.
LEHMANN, Christian, 2015. Thoughts on grammaticalization. 3rd edition (Classics in Linguistics 1). 1st edition 1982. Berlin: Language Science Press. ISBN 978-3-946234-05-0.
STASSEN, Leon, 2009. AND-languages and WITH-languages. Linguistic Typology, 4(1), 1-54. Retrieved 28 Nov. 2018, from doi:10.1515/lity.2000.4.1.1
STOLZ, Thomas, 1996. Some instruments are really good companions some are not. On syncretism and the typology of comitatives and instrumentals. Theoretical Linguistics. 23(1/2). 113-200.
STOLZ, Thomas, 2001a. To be with X is to have X: Comitatives, instrumentals, locative, and predicative possession. Linguistics. 39. 321-350.
STOLZ, Thomas, 2001b. On Circum-Baltic instrumentals and comitatives. To and fro coherence. In: DAHL, Östen, Maria KOPTJEVSKAJA-TAMM (eds.). Circum-Baltic Languages: Typology and contact. Volume 2: Grammar and typology. (Studies in Language and Companion Series, 55). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 591-612.
STOLZ, Thomas, Cornelia STROH a Aina URDZE, 2006. On comitatives and related categories: a typological study with special focus on the languages of Europe. New York: Mouton de Gruyter.
YAMADA, Masahiro. 2010. Plurality, reciprocity, and plurality of reciprocity. PhD dissertation. Newark: University of Delaware.
ZHANG, Niina Ning, 2007. The syntax of English comitative constructions. Folia Linguistica, 41(1-2), pp. 135-169.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK