Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení dynamické posturální stability u hráčů basketbalu
Název práce v češtině: Hodnocení dynamické posturální stability u hráčů basketbalu
Název v anglickém jazyce: Evaluation of dynamic postural stability of basketball players
Klíčová slova: Dynamická posturální stabilita, NeuroCom Smart EquiTest, basketbal, stabilita, postura, distorze hlezenního kloubu
Klíčová slova anglicky: Dynamic postural stability, NeuroCom Smart EquiTest, basketball, balance, posture, ankle sprain
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.12.2018
Datum zadání: 29.12.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je zhodnotit a porovnat úroveň dynamické posturální stability mezi ligovými hráči basketbalu a zdravou populací, nezatíženou pravidelnou pohybovou aktivitou pomocí dynamické počítačové posturografie NeuroCom Smart EquiTest System. Dalším cílem je objektivně zhodnotit odlišnosti posturální stability mezi jednotlivým pohlavím či v závislosti na anamnestické přítomnosti distorze hlezenního kloubu v kariéře hráčů.Jedná se o kvantitativní observační průřezovou studii, které se dohromady zúčastní 64 probandů ve věku 19–29 let. Experimentální skupinu tvoří hráči ligového basketbalu (n1 = 24) a kontrolní skupinu tvoří nesportovci (n2 = 40). Každá skupina bude rozdělena do dvou polovin mužů a žen. Pro objektivizaci hodnocení dynamické posturální stability bude vybrán přístroj Smart EquiTest System od společnosti NeuroCom. Samotné měření proběhne v Laboratoři aplikované kineziologie UK FTVS. Z testové baterie bude vybráno těchto pět protokolů: Sensory Organization Test, Motor Control Test, Limits of Stability, Adaptation Test a Unilateral Stance.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is to evaluate and compare the level of dynamic postural stability between basketball league players and healthy population, who don´t do any regular physical activity, using dynamic computer posturography named NeuroCom Smart EquiTest System. Another aim of this study is to objectively assess differences in postural stability between males and females or depending on history of previous injury of ankle joint.This quantitative observational cross-sectional study will involve 64 probands between the ages of 19–29 years. The experimental group consist of basketball players (n1 = 24) and control group of non-athletes (n2 = 40). Each group will be divided into two halves of men and women. NeuroCom Smart EquiTest System will be chosen for objective measure of dynamic postural stability, which will be held at the Laboratory of applied kinesiology of Charles University, Faculty of Physical Education and Sport. Following five protocols will be chosen from the test battery: Sensory Organization Test, Motor Control Test, Limits of Stability, Adaptation Test and Unilateral Stance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK