Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Krajina Železných hor jako malířské téma
Název práce v češtině: Krajina Železných hor jako malířské téma
Název v anglickém jazyce: Landscape of "Železné hory" (Iron Mountains) as a painting theme
Klíčová slova: Železné hory, čeští malíři, malířský motiv, krajinomalba, krajinář
Klíčová slova anglicky: Železné hory, Iron Mountains, Czech painters, painting motif, landscape painting, landscape painter
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2018
Datum zadání: 09.05.2019
Datum a čas obhajoby: 14.01.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem diplomové práce je postihnout krajinomalbu v oblasti Železných hor jako inspirační zdroj studentovy vlastní malířské tvorby. Práce nahlíží téma z hlediska uměleckohistorického, tvůrčího a didaktického. Práce porovnává malířská díla nejvýznamnějších českých malířských osobností v kontextu vlivu uměleckých směrů a historické determinace a hledá typické motivy dané oblasti. Současně se snaží na dané motivy pohlížet skrze vlastní tvorbu a hledat možnosti využití krajinné tematiky jako didaktického podnětu ve výtvarné výchově.
Seznam odborné literatury
LORIŠ J. (ed.) Adolf Kosárek. Praha: Melantrich 1938.
REITHAROVÁ E., Adolf Kosárek. Praha: Odeon 1984.
HALASOVÁ L., ŠTECH V. V. Adolf Kosárek, Praha: SNKLHU 1959.
PRAHL R. Antonín Chittussi. Praha: Národní galerie v Praze 1996.
PRAHL R. Antonín Chittussi (1847-1891):region a svět. Pardubice 2012.
Antonín Chittussi a malíři Železných hor, František Kaván, Bohuslav Dvořák, Antonín Slavíček, Otakar Lebeda, Jindřich Prucha, Oldřich Blažíček: 43 výtvarné Hlinecko, Hlinsko 2002.
SEJČEK Z. Mladý Chittussi. Pardubice: Východočeské nakladatelství 1965.
KUBÍČKOVÁ J., Jindřich Prucha, malíř předjaří a jara. Praha: Nakladatelství Václav Tomsa 1941.
SEJČEK Z. Jindřich Prucha, kresby. Praha: Studio Press 2003.
TOMEŠ M. J., Jindřich Prucha. Praha: Odeon 1987.
KOTALÍK J. (ed.) a kol. Antonín Slavíček. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění 1965.
MACKOVÁ O., Oldřich Blažíček. Praha: Odeon 1990.
KARLÍKOVÁ L., František Kaván. Praha: Odeon 1992.
ZACHAŘ M., František Kaván. Refort 2009.
KVĚCH J. (ed.) Má vlast. Praha Státní nakladatelství krásné literatury, hudby, a umění 1959.
FIALA V. Impresionismus. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců 1964.
KOMŠEK P. Anička Dvořáková: příběh umělecké rodiny z Kameniček, Helos 2012.
ZEMINA J. (ed.) Malíři prostých motivů, Klatovy 2012.
MÍČKO M., Expresionismus, Praha: Obelisk 1969.
Předběžná náplň práce
1. Student prostuduje relevantní literaturu k tématu malířů Železných hor.
2. Paralelně bude realizovat svůj cyklus maleb na motivy z Železných hor, pokud to situace dovolí, bude vlastní motivy orientovat na již zvolené motivy studovaných malířů.
3. Diplomant napíše uměleckohistorickou část práce.
4. Diplomant sestaví a provede pedagogický výzkum k tématu.
5. Bude v komparační sestavě psát odborný komentář k vlastní výtvarné práci k tématu Železných hor.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. The student will study relevant literature on the topic of the Iron Mountains painters.
2. Simultaneously, he will realize his cycle of paintings based on the Iron Mountains motifs.
3. Diplomant will write an art-historical part of the thesis.
4. Diplomant will conceive and conduct educational research on the subject.
5. He will write a commentary on his own work on the Iron Mountains in a comparative report.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK