Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Významné proměnné ovlivňující klam utopených nákladů
Název práce v češtině: Významné proměnné ovlivňující klam utopených nákladů
Název v anglickém jazyce: The crucial variables influencing sunk cost fallacy
Klíčová slova: efekt utopených nákladů|klam utopených nákladů|stupňování odhodlání|časová perspektiva|velká pětka
Klíčová slova anglicky: sunk cost effect|sunk cost fallacy|escalation of commitment|time perspective|Big Five
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2018
Datum zadání: 20.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2019
Datum a čas obhajoby: 21.01.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ing. Marek Vranka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá tématem klamu utopených nákladů jakožto jedné z důležitých chyb provázejících naše rozhodování a usuzování. Teoretická část se blíže zaměří zejména na popis realizovaných výzkumných studií na toto téma, a to ve vztahu k různým sledovaným nezávislým proměnným, které ovlivňují rozdílnou tendenci lidí ke klamu utopených nákladů inklinovat. Hovoří se o vlivu proměnných jako je například věk, přítomnost vlivu dalšího člověka, časový odstup, typ utopených nákladů (peníze, čas, lidské životy…), atd.

V empirické části budou některé z těchto proměnných podrobněji zkoumány v samostatném experimentu. Respondentům bude předloženo několik verzí dotazníku s hypotetickými situacemi s modifikovanými nezávislými proměnnými. Sledovány budou také osobnostní vlastnosti respondentů, například ve vztahu k životním časovým perspektivám (předpokládáme využití dotazníku ZTPI).
Cílem diplomové práce bude zjistit, zda existuje rozdíl ve velikosti efektu sledovaných nezávislých proměnných na přítomnost klamu utopených nákladů. Rovněž bude sledováno, zda existuje vztah mezi životními časovými perspektivami (výsledky ZTPI) a ovlivnitelností klamem utopených nákladů.
Seznam odborné literatury
Arkes, H., & Ayton, P. (1999). The sunk cost and Concorde effects: Are humans less rational than lower animals? Psychological Bulletin, 125, 591-600.

Arkes, H. R., & Blumer, C. (1985). The psychology of sunk cost. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 35, 124-140.

Bakošová, N. (2013). Čas sú peniaze… alebo nie? Rozdiely pri investovaní času a peňazí a vplyv utopených nákladov, Psychologie pro praxi 1-2/2013, 9-20.

Brian C. Gunia, Niro Sivanathan, Adam D. Galinsky. "Vicarious entrapment: Your sunk costs, my escalation of commitment." Journal of Experimental Social Psychology, Volume 45, Issue 6, November 2009, Pages 1238-1244. ISSN 0022-1031. https://briangunia.files.wordpress.com/2011/10/gunia-sivanathan-
galinsky-2009.pdf

Friedman, D., Pommerenke, K., Lukose, R. et al. (2007) Searching for the sunk cost fallacy. Experimental Economics, 10, 79-104.

Kelly, T., & Milkman, K. (2013). "Escalation of commitment." In E. Kessler (Ed.), Encyclopedia of management theory. (pp. 257-260). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781452276090.n78

Lukavská, K. (2011) ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy. Československá psychologie, 4, 356-373.

McCarthy, A. M., Schoorman, F. D. & Cooper, A. C. (1993). "Reinvestment Decisions by Entrepreneurs: Rational Decision Making or Escalation of Commitment?" Journal of Business Venturing, vol. 8 (1),9-24.https://www.gwern.net/docs/sunkcosts/1993-mccarthy.pdf

Olivola, C. Y. (2018). The Interpersonal Sunk-Cost Effect. Psychological Science, 29(7), 1072–1083.https://doi.org/10.1177/0956797617752641

Roth, S., Robbert, T. & Straus, L. Bus Res (2015) On the sunk-cost effect in economic decision-making: a meta-analytic review, Business Research, Volume 8, Issue 1, 99-138. https://doi.org/10.1007/s40685-014-0014-8
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK