Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití kombinované terapie v léčbě bolestí krční a bederní páteře
Název práce v češtině: Využití kombinované terapie v léčbě bolestí krční a bederní páteře
Název v anglickém jazyce: The application of combination therapy in the treatment of cervical and lumbar spine pain
Klíčová slova: Vertebrogenní algický syndrom, terapeutická intervence, transkutánní elektroneurostimulace, spoušťový bod, vizuální analogová škála, krátká forma dotazníku bolesti McGill Pain Questionnaire, Neck Disability Index, Oswestry Disability Index
Klíčová slova anglicky: vertebral algic syndrome, therapeutic intervention, transcutaneous electroneurostimulation, trigger point, visual analogue scale, short-from McGill Pain Questionnaire, Neck Disability Index, Oswestry Disability Index
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Mirka Musilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2018
Datum zadání: 21.07.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.05.2021
Datum a čas obhajoby: 26.05.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2021
Do kdy má student odevzdat:02.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2021
Oponenti: Mgr. Júlia Demeková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce bylo ověření efektu kombinované terapie v kombinaci s individuální LTV u dospělých pacientů s VAS Cp a dolní části zad bez kořenové iritace na snížení intenzity bolesti, disability a dráždivosti jednotlivých TrPs. Účinnost KT byla poté porovnávána s účinností terapie kontrolní skupiny léčené TENS též v kombinaci s individuální LTV. Účinek byl hodnocen na základě výsledků zvolených dotazníkový metod pro hodnocení bolesti (vizuální analogová škála, krátká forma dotazníku bolesti McGill Pain Questionnaire, Neck Disability Index a Oswestry Disability Index) a diagnostické KT, které byly měřeny před zahájením a po ukončení deseti terapií KT nebo TENS. Zvolená data z těchto měření byla poté statisticky zpracována.
Z výsledků vyplývá, že u obou zkoumaných skupin došlo ke zlepšení měřených parametrů, a to ke snížení intenzity bolesti a s tím spojenému omezení běžných denních aktivit a zároveň i ke snížení dráždivosti léčených TrPs. Data z vybraných dotazníků dosáhla signifikantní statistické významnosti až na PRI–A (součást SF–MPQ) u obou terapií a NDI pouze u terapie TENS. Při porovnání efektivity obou terapií vychází KT dle vizuální analogové škály, SF–MPQ, ODI a diagnostické KT lépe, kdy největší rozdíl v účinku je v případě snížení dráždivosti TrP a dle NDI jsou KT a TENS stejně účinné. Obě léčebné metody lze doporučit pro léčbu VAS, avšak větší účinnosti by měla dosáhnout léčba KT.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK