Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie a patofyziologie nitrobřišního tlaku
Název práce v češtině: Fyziologie a patofyziologie nitrobřišního tlaku
Název v anglickém jazyce: Physiology and pathophysiology of intra-abdominal pressure
Klíčová slova: Nitrobřišní tlak, břišní dutina, nitrobřišní hypertenze, bránice, stabilita páteře
Klíčová slova anglicky: Intra-abdominal pressure, abdominal cavity, intra-abdominal hypertension, diaphragm, spinal stability
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2018
Datum zadání: 15.04.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2020
Datum a čas obhajoby: 26.05.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2020
Do kdy má student odevzdat:24.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2020
Oponenti: MUDr. Jan Pokorný
 
 
 
Předběžná náplň práce
Nitrobřišní tlak (IAP, intra-abdominal pressure) je hydraulický tlak uvnitř břišní dutiny. Mnoho odborných publikací popisuje jeho terapeutický vliv na stabilitu
a odlehčení páteře. Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá jeho fyziologickými a patofyziologickými vlivy na lidské tělo. Vysvětluje základní mechanismy vzniku IAP, jeho funkci a působení na organismus. Dále popisuje stavy zvýšeného nitrobřišního tlaku a jeho patofyziologické souvislosti. Práce přináší ucelené poznatky o IAP z mnoha různých medicínských oborů a poukazuje na interní souvislosti, které jsou důležité i pro fyzioterapeutickou praxi. Velká část práce je věnována konkrétnímu využití IAP v různých oblastech fyzioterapie (bolesti bederní páteře, pánevní dno, respirační fyzioterapie, silový trénink, gastroesophageální reflux). Práce zahrnuje i praktickou část, ve které je zpracována kazuistika pacienta s proběhlým kořenovým syndromem. Terapie pacienta byla zaměřena na reedukaci pohybových vzorů s využitím nitrobřišního tlaku. Efekt terapie byl zhodnocen měřením nitrobřišního tlaku pomocí nového přístroje DNS Brace, který nepřímo měří IAP v závislosti na expanzi břišní stěny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Intra-abdominal pressure (IAP) is a hydraulic pressure within the abdominal cavity. Previous studies show its association with both spinal stability and spinal unloading. This thesis deals with intra-abdominal pressure physiology and pathophysiology. It explains underlying mechanisms in IAP generation, function and effects on the human body. It describes conditions related to high intra-abdominal pressure in many medical specialties. The aim of the thesis is to summarize knowledge about IAP and highlight convenient facts for a physiotherapy practice. A large part is devoted to specific application of IAP in physiotherapy (low back pain, pelvic floor, respiratory physiotherapy, strength training, gastroesophageal reflux). The thesis also comprises a practical part, which is a case report of a patient with a radicular syndrome. The therapy was focused on motor patterns re-education using intra-abdominal pressure. The effect of the therapy was evaluated by a state-of-the-art device DNS Brace. It measures IAP indirectly according to abdominal wall expansion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK