Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Osud jednotlivce - hledání kořenů / Specifické souvislosti v umění 20. století
Název práce v češtině: Osud jednotlivce - hledání kořenů / Specifické souvislosti v umění 20. století
Název v anglickém jazyce: Fate of Individual - Finding of the Roots / Specific Contexts in Art of the Twenties Century
Klíčová slova: umění, jedinec, kontinuita, kořeny
Klíčová slova anglicky: Art, Individual, continuity, Roots
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2018
Datum zadání: 11.12.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. MgA. Sylva Francová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části práce, po prostudování odborné literatury, archivních zdrojů a po rozhovorech s pamětníky sledujte osudy Josefa Adámka. Zaměří se na určitá časová údobí jeho života a v těchto vybraných letech v návaznosti na jeho korespondenci a aktivity vyhledejte umělce a zajímavé osobnosti, které přispívaly k barvitosti umění 20. století. Soustřeďte se na tvorbu, která zástupně souvisí s obdobím života p. Adámka a zároveň reprezentuje a poukazuje na peripetie umění v sakrálním prostoru.
V didaktické části zpracujte výtvarný projekt s dětmi na ZUŠ na téma hledání vztahů k rodinným kořenům. Výtvarná práce s příběhy prarodičů, se starými fotografiemi a rodinnou historií. Vytvořte instalaci ve veřejném prostoru na téma diplomové práce.
V autorské části cyklus kreseb a grafik reflektující osobní rodinnou historii.
Seznam odborné literatury
Gadamer, Georg. Aktualita krásného, Triáda, 2003, ISBN 80-86138-48-8
Sokol, Jan. Člověk a náboženství, Portál, 2004, ISBN 80-7178-886-4
Broch, Hermann. Několik poznámek k problému kýče, Labyrint revue, Umění a kýč, 2000
Kulka, Tomáš. Umění a kýč, Torst, 2000, ISBN 80-7215-128-2
Mücke, Pavel, Pelikánová, Hana, Vaněk, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti, Triáda, 2008, ISBN 978-80-7285-089-1
Fučík, Bedřich. Ideologie a skutečnost v umění, Triáda, 2003, ISBN 80-86138-52-6
Předběžná náplň práce
Zpracováním tématu „Osud jednotlivce – hledání kořenů“ bych chtěla v teoretické části naznačit důležitost života každého člověka a dopad odpovědně pojímané životní cesty jednotlivce na dějiny celku a toto zdůraznit jako nedoceňovanou sílu, kterou má k dispozici každý člověk. Při sledování osudu Josefa jsem učinila několik odboček k umělcům, se kterými byl jeho život propojen, a to přes konkrétní místa, na kterých se Josef s umělci setkával či sem jezdil jejich díla obdivovat. Tvorba vybraných autorů zároveň poukazuje na peripetie umění v sakrálním prostoru ve dvacátém století. V didaktické části jsem navrhla a vyzkoušela výtvarnou řadu na téma hledání kořenů s důrazem na důležitost kontinuity generací a na stáří lidí a věcí jako vzácnou hodnotu. V autorské části jsem po návštěvě konkrétních míst, kde se Josef Adámek setkával s přáteli umělci, vytvořila kresby a následně malby kostelních věží. Dále jsem vytvořila Mapu dědečků, a to jednak sběrem jmen, kreseb a vzkazů, které mi ti, se kterými jsem se během půl roku setkala, sami vpisovali do mapy, a také jsem sbírala fotografie předků s datací narození a místem, kde žili. Tato Galerie předků a Mapa dědečků byly vystaveny ke Dni otců a byly k vidění dva týdny ve veřejném prostoru v Praze a v Brně. Z akce byla pořízena fotodokumentace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In developing the topic of “The Life Story of an Individual – Exploring Our Roots” in the theoretical section of my thesis, I endeavoured to accentuate the importance of every person’s life and the impact of a responsible individual existence on the history of humankind, and to present this impact as a power that, though often unrecognised, is present in every human being. Following Josef’s life path, I made several detours to artists to whom he was in some way connected, by exploring the places he visited to meet with them or to admire their work. The works of some of them also help reveal the difficulties encountered by those who wished to maintain airt in religious spaces in the twentieth century. In the didactic section, I designed and tested a series of creative artworks addressing the topic of exploring roots, with emphasis on how important is continuity of generations and what a great value lies in the process of ageing of people and things. The creative section is partly based on my visit of some of the places where Josef Adámek met with his artistic friends. I created drawings and, subsequently, paintings of their church towers. I also developed a Map of Grandfathers by collecting names, drawings and messages written in the map by people I met for this purpose over a period of six months. In addition, I collected photographs of people’s ancestors with their dates of birth and the places where they lived. The thus-created Gallery of Ancestors, together with the previously mentioned Map of Grandfathers, were exhibited on Father’s Day in public spaces in Prague and Brno and displayed there for two weeks. The event was documented in photographs. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK