Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současné umění v současné škole
Název práce v češtině: Současné umění v současné škole
Název v anglickém jazyce: Contemporary art in contemporary school
Klíčová slova: současné umění, postmoderní společnost, výtvarná výchova, vizuální komunikace, Rámcový vzdělávací program
Klíčová slova anglicky: contemporary art, postmodern society, art education, visual communication, the Educational Programme
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2018
Datum zadání: 11.12.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve výzkumné části studentka zjistí, v jaké míře se vyučující výtvarné výchovy na gymnáziích věnují současnému umění. Výzkum proběhne formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů.
V teoretické části studentka vybere dva zahraniční a dva české současné umělce a nastuduje z dostupných zdrojů jejich umělecké projevy a posoudí jejich potenciál ve vztahu k možnostem výuky výtvarné výchovy na gymnáziu.
V didaktické části na základě konkrétních děl vybraných umělců vytvoří didaktický celek zaměřený na chápání některých principů současného umění.
Seznam odborné literatury
BARTKOVÁ, Alena; PIVOŇKOVÁ, Barbora; ŠVADLENKOVÁ, Zdeňka. Umělec, vila a bazén: význam a efektivita uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění. Praha: PageFive, 2014. ISBN 978-80-260-5843-4.
FULKOVÁ, Marie, 2008. Diskurs umění a vzdělávání. Praha: H&H Vyšehradská. ISBN 978-80-7319-076-7.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
HUNTER, Garry. Světový street art. Brno: CPress, 2017. ISBN 978-80-264-1702-6.
JANÍK, Tomáš et al. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-6349-5.
KESNER, Ladislav. Muzeum umění v digitální době: vnímání obrazů a prožitek v soudobé společnosti. Praha: Národní galerie, 2000. ISBN 80-7203-252-6.
KESNER, Ladislav. Vizuální teorie: současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. 2. rozšířené vyd. Jinočany: H&H, 2005. ISBN 80-7319-054-0.
KITZBERGEROVÁ, Leonora. Didaktika výtvarné výchovy. [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. [cit. 30. 6. 2020]. Dostupné z: https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-didaktika_vytvarne_vychovy.pdf
MATTANZA, Alessandra. Street art: současná městská výtvarná scéna. V Praze: Slovart, 2018. ISBN 978-80-7529-556-9.
MIRZOEFF, Nicholas. Jak vidět svět. 1. vyd. Praha: ArtMap, 2018. ISBN 978-80-906599-5-7.
SÝKOROVÁ, Lenka. Postkonceptuální přesahy v české kresbě. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně, 2015. Projekty.
ISBN 978-7414-956-6.
ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
Předběžná náplň práce
Ve výzkumné části studentka zjistí, v jaké míře se vyučující výtvarné výchovy na gymnáziích věnují současnému umění. Výzkum proběhne formou dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. Studentka dále analyzuje díla čtyř současných umělců z hlediska umělecké výpovědi a ve vztahu k možnostem výuky výtvarné výchovy na gymnáziu. Zaměří se na didaktickou transformaci současné umělecké tvorby a aplikaci současného českého i zahraničního umění v současné škole. Na základě provedených analýz zpracuje výtvarné úkoly pro gymnázia, které bude prezentovat jako metodický materiál.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author of this thesis will find out by using research methods what is the relationship of secondary schools teachers towards contemporary art. The research will take place in the form of a questionnaire survey and guided interviews. The author will further analyze the artworks by four contemporary artists in terms of artistic expression and relationship to possible teaching methods of arts at secondary schools. It will focus on the didactic transformation of contemporary art and the application of contemporary Czech and foreign art in contemporary school. Based on the performed analyzes the author will prepare art tasks for secondary schools which will be presented as methodological material.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK