Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Logopedická intervence v mateřských školách v podhůří Orlických hor
Název práce v češtině: Logopedická intervence v mateřských školách v podhůří Orlických hor
Název v anglickém jazyce: Logopedic interventions in kindergartens in the foothill of the Orlické Mountains
Klíčová slova: logopedická intervence, logoped, předškolní dítě, mateřská škola, komunikace, narušená komunikační schopnost
Klíčová slova anglicky: Speech and language therapy, speech therapist, preschool child, kindergarten, communication, impaired communication ability
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2018
Datum zadání: 10.12.2018
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Ing. Jana Horynová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena speciálně pedagogicky. Cílem je zjistit a popsat, zda a jaké je zajištění logopedické intervence v běžných mateřských školách v podhůří Orlických hor. Práce je členěna na pět kapitol, čtyři kapitoly jsou teoretické a kapitola pátá praktická.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is oriented on special education. The main goal is to find out and describe whether and how is speech and language therapy established in regular kindergartens at the foothills of Orlické mountains. The work is divided into five chapters, four of them are theoretical and the fifth chapter is a practical one.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK