Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití hudebně pohybových činností pro rozvoj řeči předškolní dětí
Název práce v češtině: Využití hudebně pohybových činností pro rozvoj řeči předškolní dětí
Název v anglickém jazyce: Use of musical and movement activities for speech development of preschool children
Klíčová slova: Řeč, komunikace, vývojová dysfázie, rytmus, pohyb, hlas
Klíčová slova anglicky: Speech, communication, developmental dysphasia, rhythm, movement, voice
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.12.2018
Datum zadání: 10.12.2018
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na hudebně pohybové činnosti předškolních dětí a jejich využití v logopedické prevenci.
Teoretická část pojednává o poruchách řeči, převážně se zaměřuje na vývojovou dysfázii.
Praktická část obsahuje kazuistiku chlapce s vývojovou dysfázií, analyzuje data z akčního výzkumu a celkově hodnotí vliv hudebně pohybových činností na rozvoj řeči u předškolních dětí.
Praktická část navazuje a dále porovnává závěry výzkumu diplomové práce vypracované Mgr. Janou Martínkovou, který byl rovněž zaměřen na vývojovou poruchu řeči u předškolního dítěte.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The following bachelor thesis is focused on musical and movement activities of preschool age children and their use in logopedic prevention.
The theoretical part deals with speech disorders, mainly focuses on developmental dysphasia.
The practical part contains a casuistry report of a boy with developmental dysphasia, analyzes data from action research and evaluates overall influence of musical and movement activities on speech development in preschool children.
The practical part follows, and further compares the conclusions of the thesis research conducted by Mgr. Jana Martínková, which was also focused on developmental speech disorder in preschool child.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK