Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Skrytá podstata skutečnosti – Humovské pojetí
Název práce v češtině: Skrytá podstata skutečnosti – Humovské pojetí
Název v anglickém jazyce: Secret nature of reality – Humean approach
Klíčová slova: Empirismus|David Hume|skrytá podstata|skutečnost|percepce|kvality|Nový Hume|numericita|prostorovost|nediferencovanost|individuace|substance|kvantová teorie pole|fluktuace kavntového pole
Klíčová slova anglicky: Empiricism|David Hume|secret nature|reality|perceptions|qualities|New Hume|numericity|spatiality|nondifferentiation|individuation|substance|quantum field theory|quantum field fluctuations
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2018
Datum zadání: 10.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. James Hill, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce pojednává o problematice skryté podstaty věcí a skutečnosti v kontextu filosofie Davida Huma. Tematizuje, zda věcem, které vnímáme a které jsou v (rámci britského novověkého) empirismu chápány jako ideje či percepce lidské mysli, odpovídá něco ležícího za nimi, tedy i mimo mysl člověka, jemuž se jako percepce dávají a ukazují. Takto pojatá skrytá podstata je následně problematizována a je nastíněn návrh možné teoretické alternativy k ní. Práce vychází především z filosofie Davida Huma tak, jak je obsažena v dílech Pojednání o lidské přirozenosti a Zkoumání o lidském rozumu.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
HUME, David a NORTON David. A treatise of human nature. New York: Oxford University Press, [2000]. Oxford philosophical texts. ISBN 0-19-875173-7.
HUME, David. Pojednání o lidské přirozenosti. Kniha 1., Rozum. Praha: Togga, [2015]. Noema. ISBN 978-80-7476-094-5.
HUME, David. An enquiry concerning human understanding. Oxford: Oxford University Press, [2010]. Oxford philosophical texts. ISBN 978-0-19-875248-6.
HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0521-0.
Sekundární literatura:
NORTON, David. Editor’s Introduction in: HUME, David a NORTON, David. A treatise of human nature. New York: Oxford University Press, [2000]. Oxford philosophical texts. ISBN 0-19-875173-7.
PRICE, Henry. Hume's theory of the external world. Oxford: Oxford University Press, [1967].
READ, Rupert a RICHMAN, Kenneth. The new Hume debate: revised edition. London: Routledge, [2007]. ISBN 978-0-415-39975-3.
RUSSELL, Paul. The Oxford handbook of Hume. New York: Oxford University Press, [2016]. Oxford handbooks. ISBN 978-0-19-974284-4.
RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. II, Od Newtona po Rousseaua. Praha: OIKOYMENH, [2004]. Dějiny filosofie. ISBN 80-7298-109-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK