Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Práce s textem ve výuce biologie
Název práce v češtině: Práce s textem ve výuce biologie
Název v anglickém jazyce: Work with text in Biology Teaching
Klíčová slova: Práce s textem, výuka biologie, didaktika biologie, výukové metody
Klíčová slova anglicky: Work with text, teaching of biology, didactics of biology, teaching methods
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2018
Datum zadání: 03.12.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R309, Studovna KBES, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Anna Vitásková
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá problematikou práce s textem ve výuce biologie na základní škole. Cílem této práce je zjistit schopnost žáků analyzovat textové materiály a pracovat s nimi různým způsobem. Ve výzkumné části práce byly vytvořeny texty pro výuku žáků na 2. stupni základní školy a na ně navazujících 8 úloh. Úlohy byly zadány žákům (n = 75) v 6. – 8. ročníku v různých fázích hodiny. Následně byly úlohy vyhodnoceny a na základě výsledků posouzena schopnost žáků úlohy řešit. V šesti úlohách měli žáci vyšší úspěšnost než 70 %, pouze ve dvou úlohách získali žáci méně než 45 %. Výsledky výzkumu ukázaly, že schopnost žáků porozumět a pracovat s textem je na dobré úrovni. Bylo také zjištěno, s jakými metodami se žákům hůře pracuje a jakým způsobem je třeba úlohy upravit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the issue of working with text in biology lessons at primary schools. The aim of this work is to determine the ability of pupils to analyze text materials and to work with them in different ways. In the research part of the thesis were created texts for teaching pupils at the 2nd level of primary school and the following 8 tasks. Tasks were given to pupils (n=75) in grades 6, 7 and 8 at different stages of the lessons. The tasks were subsequently evaluated and the student’s ability to solve the problem was assessed on the basis of the results. In six assignments, pupils had a higher success rate then 70%, while only two had less than 45%. Research results have shown that the ability of pupils to understand and work with text is good. It has also been found out which methods are amiss and how to adjust the tasks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK