Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analytický a syntetický přístup k řešení metrických úloh v prostoru
Název práce v češtině: Analytický a syntetický přístup k řešení metrických úloh v prostoru
Název v anglickém jazyce: Analytic and synthetic approach to metrical tasks in space solving
Klíčová slova: metrické úlohy, syntetická geometrie, analytická geometrie, kartézská soustava souřadnic,Pýthagorova věta,odchylka,vzdálenost,geometrie v prostoru, vektor, velikost úhlu, velikost vektoru, kosinová věta
Klíčová slova anglicky: metric tasks, synthetic geometry, analytical geometry, Cartesian coordinate system, Pýthagorean theorem, angular deflection, distance, geometry in space, vector, angle size, vector size, cosine theorem
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2018
Datum zadání: 03.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.12.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2019
Oponenti: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je porovnat analytický a syntetický přístup k řešení metrických úloh v prostoru v učivu střední školy z pohledu učebních materiálů i preferencí žáků. Důraz bude kladen na souvislosti obou přístupů. Součástí práce bude vypracování vzorových úloh, které budou zpřístupněny pomocí webových stránek.
Seznam odborné literatury
Halas Z.: Cesta ke skalárnímu součinu. In Hromadová J., Slavík A. (ed.): Cesty k matematice III. Matfyzpress, Praha, 2018, 23-31.
Holešová M.: Analytická a syntetická geometria vo vyučovaní matematiky. In Konstrová L., Pobočíková I. (ed.): Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. Žilinská univerzita, Žilina, 2013, 36-41.
Pomykalová E.: Matematika pro gymnázia. Stereomterie. Prometheus, Praha, 1995.
Boček L., Kočandrle M.: Matematika pro gymnázia. Analytická geometrie. Prometheus, Praha, 1995.
Další SŠ učebnice a sbírky úloh.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK