Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nová média v mediální výchově na 2. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Nová média v mediální výchově na 2. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: New media in media education on low secondary school
Klíčová slova: mediální výchova, sociální sítě, média, masová komunikace, mediální gramotnost, žák
Klíčová slova anglicky: media education, social networks, media, mass communication, media literacy, pupil
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2018
Datum zadání: 04.12.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:40
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207E, 207E, knihovna KOVF, 2. patro, proti hlavnímu schodišti
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměří na problematiku mediální výchovy, konkrétně na nová média a sociální sítě. Žáci druhého stupně vyrostli v době, kdy tyto technologie jsou nedílnou součástí jejich života, média žákům slouží jako zdroj informací a formují jejich postoje a názory. Proto je důležité rozvíjet u žáků schopnost kritického myšlení zejména v oblasti nových médií a sociálních sítí
V diplomové práci budou nejprve vymezena teoretická východiska, mezi která patří například mediální gramotnost a kritické myšlení, jež nabízí dovednosti nutné pro práci s mediálními sděleními. Praktická část nabídne návrhy vyučovacích postupů pro zvyšování mediální gramotnosti týkající se nových médií u žáků základní školy.
Seznam odborné literatury
MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. 2., rev. vyd. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2409-9.
ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé [online]. Praha: Argo, 2006 [cit. 2018-12-04]. ISBN 80-7203-706-4.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-338-3
CURRAN, James, Natalie FENTON a Des FREEDMAN. Misunderstanding the internet. London: Routledge, 2012. Communication and society. ISBN 978-0-415-57958-2.
MIČIENKA, Marek a Jan JIRÁK. Rozumět médiím: základy mediální výchovy pro učitele. Praha: Partners Czech, c2006. ISBN 80-239-6762-2.
SAK, Petr, Jiří MAREŠ, Hana NOVÁ, Vít RICHTER, Karolína KOLESÁROVÁ a Jarmila SKALKOVÁ. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-230-0.
JIRÁK, Jan a Radim WOLÁK. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007. ISBN 978-80-86212-58-6.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4.
VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 4., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5865-7.
KULHÁNKOVÁ, Hana a Jakub ČAMEK. Fenomén facebook. Kladno: BigOak, 2010. ISBN 978-80-904764-0-0.
MACKOVÁ, Alena. Nová media v politické komunikaci. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8745-3.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměří na problematiku mediální výchovy, konkrétně na nová média a sociální sítě. Žáci druhého stupně vyrostli v době, kdy tyto technologie jsou nedílnou součástí jejich života, média jim slouží jako zdroj informací a formují jejich postoje a názory. Proto je důležité rozvíjet u žáků schopnost kritického myšlení zejména v oblasti nových médií a sociálních sítí
V diplomové práci budou nejprve vymezena teoretická východiska, mezi která patří například mediální gramotnost a kritické myšlení, jež nabízí dovednosti nutné pro práci s mediálními sděleními. Praktická část nabídne návrhy vyučovacích postupů pro zvyšování mediální gramotnosti týkající se nových médií u žáků základní školy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis will focus on the problematics of media education, more specifically on new media and social networks. Pupils of second stage of primary school have been growing up in an age when technologies have been an inseparable part of their lives. They do not differentiate between life online and offline, and they ordinarily use all the media channels, hence it is important to develop their media literacy, and to focus on the part of media education which deals with new media and social networks. Practical part of the thesis will present a proposal concerned with how to improve media literacy related to new media.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK