Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept naděje v Pavlových epištolách
Název práce v češtině: Koncept naděje v Pavlových epištolách
Název v anglickém jazyce: The Concept of Hope in the Epistles of Apostle Paul
Klíčová slova: naděje, doufat, ctnost, víra, láska, spása, Nový zákon, etymologie, statistika
Klíčová slova anglicky: hope, to hope, virtue, faith, love, salvation, New Testament, etymology, statistics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2018
Datum zadání: 28.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2018
Datum a čas obhajoby: 22.06.2020 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2020
Oponenti: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Evidence pojmu naděje + doufat v listech apoštola Pavla (v řečtině)
2. Starozákonní pozadí a počátky křesťanství (Ježíš) - eschatologická perspektiva (studium literatury)
3. Výběr nejdůležitějších míst a jejich výklad v listech apoštola Pavla (odborná pavlovská literatura, komentáře)
4. Shrnutí dosažených výsledků
5. Současný koncept naděje ve vybraných církevních dokumentech
6. Přesah do současnosti - význam křesťanské naděje pro praktický život
Seznam odborné literatury
1. Bible: Písmo svaté Starého i Nového zákona: včetně deuterokanonických knih: Český ekumenický překlad. 6., přeprac. vyd., 4. vyd. v České biblické společnosti. Praha: Česká biblická společnost, 1995.
2. Bible - Český studijní překlad. SWORD module. The Sword Project. Open Source Bible Software. (2009) [2017-02-05] <http://www.crosswire.org/sword/servlet/SwordMod.Verify?modName=CzeCSP&pkgType=raw>
3. The New Testament in the Original Greek: Byzantine Textform 2005. The Sword Project. Module Byz. Version 2.4. (2014) [2018-09-19] <http://www.crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=Byz>.
4. Textus Receptus (1550/1894). The Sword Project. Module TR. Version 2.4. (2014) [2018-09-19] <https://www.crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=TR>.
5. NESTLE, Eberhard – ALAND, Kurt – TICHÝ, Ladislav – FRYŠ, Ladislav Petr – NÁPRAVNÍK, Pavel – PETKEVIČ, Vladimír. Řecko-český Nový zákon: Novum Testamentum Graece: Nestle-Aland, 27. vyd.; Nový zákon: český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2011.
6. SCHMOLLER, Alfred. Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament. 8. vyd. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1938, 1989.
7. LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. 5. vyd. Řím: Křesťanská akademie, 1991.
8. POKORNÝ, Petr a HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona: přehled literatury a teologie. Praha: Vyšehrad, 2013.
9. POKORNÝ, Petr. Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993.
10. TICHÝ, Ladislav. Úvod do Nového zákona. Vyd. 2. přepracované. Svitavy: Trinitas, 2003.
11. RYŠKOVÁ, Mireia. Pavel z Tarsu a jeho svět. Praha: Karolinum, 2014. Teologie.
12. THEOBALD, Michael. List Římanům. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
13. KNOCH, Otto. První a druhý list Soluňanům. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000.
14. BORSE, Udo. První a druhý list Timotejovi, List Titovi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001.
15. POSPÍŠIL, Zdeněk a KOLÁŘ, Bohumil. Katechismus katolické církve. 2., dopln. a uprav. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
16. MÁDR, Oto. Dokumenty II. vatikánského koncilu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
17. BENEDIKT XVI. Encyklika Spe salvi : O křesťanské naději. Praha: Paulínky, 2008.
Předběžná náplň práce
1. Úvod, volba tématu, cíl práce
2. Naděje ve Starém a Novém zákoně
a) Malá statistika výskytu slova
b) Důvody orientace na užší výběr NZ knih
c) Významná místa o naději v listech svatého Pavla, jejich rozbor
d) Pavlův zásadní přínos pro teologii naděje
3. Zmínky o naději v některých novodobých církevních dokumentech
4. Aktuálnost naděje pro naši dobu
5. Shrnutí, závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction, choice of topic, goal of the work
2. Hope in the Old and New Testaments
a) Small statistics on the occurrence of the word
b) Reasons for focusing on a narrower selection of NZ books
c) Important places about hope in the letters of St. Paul, their analysis
d) Paul's fundamental contribution to the theology of hope
3. Mentions of hope in some modern church documents
4. Topicality of hope for our time
5. Summary, conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK