Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Historie a vývoj kopané na Letenské pláni
Název práce v češtině: Historie a vývoj kopané na Letenské pláni
Název v anglickém jazyce: The history and development of football on Letna Plain
Klíčová slova: fotbal, Letenská pláň, pražské fotbalové kluby, historie sportu
Klíčová slova anglicky: football, Letenská plan, prague football clubs,history of sport
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2018
Datum zadání: 10.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2018
Datum a čas obhajoby: 22.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:03.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2019
Oponenti: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářskou práci zaměřím na vznik a historii kopané na pražské Letenské pláni. Pokusím se popsat období vzniku fotbalových klubů ve druhé polovině 19. St. Až do padesátých let 20 st.
První část se bude věnovat vzniku prvních fotbalových klubů, jejich příchodu na Letnou, fotbalové kultuře a jejího působení během přelomu století až do konce první světové války.
Druhou část zaměřím na období rozkvětu fotbalové tradice v nově vzniklé republice, kdy se letenské kluby dostávají na vrchol nejen na scéně domácí, ale i evropské.
Další kapitola bude zobrazovat dobu okupačního útlaku a jeho vliv na sportovní činnost. Fotbal jako součást národního vzdoru i jako snaha o politické využití protektorátními zákonodárci.
Poslední část bude popisovat znovuobnovení prvorepublikové tradice v krátkém období po osvobození republiky. Její následná devastace po „únoru“ 1948 pak ukončí slavnou epochu nejen fotbalové Letenské pláně.
Seznam odborné literatury
PONDĚLÍK 1986 – Josef Pondělík: Století fotbalu, Olympia, Praha 1986.
PTERŮ 1946 – Karel Petrů: Dějiny československé kopané, Praha, 1946
JENŠÍK/MACKŮ 1998 – Miloslav Jenšík, Jiří Macků: Kronika českého fotbalu 1 a 2 díl, Olympia Praha
MACHO 1996 – Milan Macho: Fotbal, vášeň 20. Století, Brána, Praha
Míka 2011 – Zdeněk Míka: Zmizelá Praha: Sporty a sportoviště, Paseka
NINGER/KOLIŠ 2003 – Michal Ninger, Jiří Koliš: Český sport 1862 – 1914, Praha
MACKŮ 2015 – Jiří Macků: Pražská Letná: Obdivuhodné sportovní století 1860 až 1960, Praha
ŠTORKÁN 1968 – Karel Štorkán: Když chytal Plánička, Praha
MACHO 2013 – Milan Macho:Slavia – Sparta rivalové navěky, Brána, Praha
LAUFER 1955 – Josef Laufer: 50 let v našem sportu, Mladá Fronta
Předběžná náplň práce
V této bakalářské práci se pokusím zaměřit na vznik a vývoj fotbalové kultury na pražské Letenské pláni. Cílem bude zachytit počátek a usídlení prvních fotbalových klubů, jejich působení a činnost od druhé poloviny 19 století až po 50 léta století dvacátého. Primárním tématem bude toto období jako jedno z nejslavnějších československého sportu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this work I will try to focus on the creation and development of football culture on Prague's Letná plain. The aim will be to capture the origin and establishment of the first football clubs, their influence and activity from the second half of the 19th century to 1950s. The primary theme will be examining this period as one of the peaks of Czechoslovak sport culture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK