Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy účinků esenciálních olejů na houby
Název práce v češtině: Mechanismy účinků esenciálních olejů na houby
Název v anglickém jazyce: Mechanisms and mode of action of essential oils on fungi
Klíčová slova: esenciální oleje, houby, antifungální aktivita, mechanismus účinku
Klíčová slova anglicky: essential oils, fungi, antifungal activity, mechanism of action, mode of action
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2018
Datum zadání: 28.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: Mgr. Adéla Čmoková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Esenciální oleje jsou těkavé látky z rostlin se širokým spektrem účinků. Mnohé z nich vykazují antifungální aktivitu. Poněvadž stále narůstá rezistence patogenních hub k antimykotikům, je nalezení nových antifungálních látek pro léčbu mykotických infekcí velice potřebné. Aby mohly být esenciální oleje využity pro výrobu nových léků, je nezbytné znát přesný mechanismus jejich účinku. O vlivu esenciálních olejů na houby se ví sice mnoho, nicméně na co konktrétně v buňce cílí není vždy známo. V této práci shrnuji dosavadní poznatky o mechanismech účinků na houby. Postupně se věnuji vlivu esenciálních olejů na buněčnou stěnu, plazmatickou membránu, mitochondrii, jádro, quorum sensing, virulenční faktory, produkci mykotoxinů a na vývoj houby. Esenciální oleje zpravidla nepůsobí jen na jednu strukturu, ale ovlivňují více struktur a procesů zároveň. V závěrečné kapitole zmiňuji možné směry dalšího výzkumu těchto látek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Essential oils are volatile compounds from plants with a wide range of effects. Many of them exhibit antifungal activity. As the resistance of pathogenic fungi to antimycotics is increasing, finding new antifungal agents for the treatment of fungal infections is highly desirable. In order to use essential oils for the production of new drugs, it is necessary to know the exact mechanism of their action. Although it is known a lot about the effects of essential oils on fungi, the particular target in a cell is not always described. In this thesis I summarize the present knowledge about the mechanisms of actions on fungi. I gradually deal with effects of essential oils on cell wall, plasma membrane, mitochondrion, nucleus, quorum sensing, virulence factors, mycotoxin production and fungal development. Generally essential oils do not act on one structure but affect multiple structures and processes at the same time. In the last chapter I mention possible directions for further research of these substances.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK