Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifické poruchy učení u žáka v maturitním ročníku střední odborné školy a jeho schopnost sebehodnocení
Název práce v češtině: Specifické poruchy učení u žáka v maturitním ročníku střední odborné školy a jeho schopnost sebehodnocení
Název v anglickém jazyce: Specific learning difficulties of student in graduation year of vocational school and his ability to self - evaluate
Klíčová slova: specifické poruchy učení|sebehodnocení|maturita|sebepojetí|škola|žák|rodina
Klíčová slova anglicky: specific learning difficulties|self – evaluate|graduation|self – concept|school|student|family
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Burianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 19.11.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.01.2019
Datum a čas obhajoby: 13.06.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem mé práce je charakteristika života žáka se SPU v maturitním ročníku, jeho příprava na závěrečnou zkoušku. Práce se také věnuje jeho sebehodnocení a sebepojetí ve vztahu k rodině, škole a výsledkům učení.
Jedná se o teoreticko-empirickou práci.
V teoretické částise práce zaměřuje na charakteristiku poruch SPU, diagnostiku a zejména učební styly, které jsou hlavní složkou praktické části práce. V další části se již zaměřuje na konkrétního žáka, jeho projevy, sebehodnocení a zejména školní úspěšnost.
Praktická částse skládá ze dvou částí. První část je dotazníkového šetření, které je provedeno u studentů a učitelů na Střední odborné škole ve Světlé nad Sázavou, ve třídě, kde se nachází 4 žáci se SPU. Třída má dohromady 16 studentů. V dotazníku se zaměřuji na efektivní učební styly studentů a jejich motivaci k maturitní zkoušce. Studentů, kteří nemají SPU se také ptám, jak vnímají své spolužáky a co o SPU ví.
Druhá část je rozhovor s matkou konkrétního žáka – její zkušenosti s poruchou, jak pomáhala svému synovi s učením např. v 1. třídě, její názor na učební techniky svého syna a jeho přípravu na zkoušku.
Závěr výzkumu je shrnutí efektivních technik a metod, jak zvládat projevy SPU a jak se nejlépe připravit na zkoušku. Také zmíním učební techniky žáků, kteří SPU nemají a případně rozeberu shodné styly a způsoby učení.
Seznam odborné literatury
PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0.
VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3357-9.
KREJČOVÁ, Lenka, Zuzana BODNÁROVÁ, Kamila ŠEMBEROVÁ a Kamila BALHAROVÁ. Specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie dysortografie. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0600-0.
ŠAUEROVÁ, Markéta, Klára ŠPAČKOVÁ a Eva NECHLEBOVÁ. Speciální pedagogika v praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4369-1.
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-800-7.
POKORNÁ, Věra. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 2011. ISBN 9788073679316.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK