Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Constructions clivées en français et leurs équivalents en tchèque et en espagnol
Název práce v jazyce práce (francouzština): Constructions clivées en français et leurs équivalents en tchèque et en espagnol
Název práce v češtině: Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině
Název v anglickém jazyce: French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish
Klíčová slova: vytýkací konstrukce|téma|réma|kontrastivní analýza|InterCorp
Klíčová slova anglicky: cleft sentences|theme|rheme|contrastive analysis|InterCorp
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 19.11.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2018
Datum a čas obhajoby: 11.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této diplomové práce je pomocí teorie aktuálního větného členění analyzovat vytýkací konstrukce ve francouzštině a jejich překladové protějšky ve španělštině a v češtině. Předpokládáme, že více konvergentních protějšků se bude vyskytovat mezi strukturně bližšími jazyky, tj. mezi francouzštinou a španělštinou, a naopak více divergentních protějšků v překladech do češtiny. Konvergentní i divergentní prostředky (např. rematizační částice, změny slovosledu aj.) posoudíme z hlediska jejich vlivu na tématicko-rématické členění věty a pokusíme se určit faktory, které v příslušných jazycích volbu prostředků určují (např. kontextové zapojení nebo syntaktická funkce vytčeného členu). Analýza bude provedena na jazykovém materiálu z paralelního korpusu InterCorp (francouzsko-česko-španělská část).
Seznam odborné literatury
ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. [1. vyd.]. Praha: ISV nakladatelství, 1996. ISBN 80-85866-12-9
FILIPEC, Josef. Byl to můj přítel, který. Naše řeč, ročník 38 (1955), číslo 7-8, s. 193-198
GILI GAYA, Samuel. Curso superior de sintaxis espaňola. 5. ed. Barcelona: Spes, 1955.
GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Gramatické prostředky hierarchizace sémantické struktury věty. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně, 1983. Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně.
GREPL, Miroslav. Emocionálně motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1967. Spisy univerzity J. E. Purky v Brně. Filozofická fakulta.
HAJDUKOVÁ, Lucie. Rematizované a tematizované struktury ve španělských žurnalistických textech. Č. Budějovice, 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta
Johansson, M. (2001). Clefts in contrast: a contrastive study of it-clefts and wh-clefts In English and Swedish texts and translations. In Linguistics 39. Johansson, S. (2007). Seeing through multilingual corpora: on the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam: John Benjamins.
KARLÍK, Petr. Důrazově vytýkací konstrukce. In Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 380-382. ISBN 978-80-7422-480-5.
LE GOFFIC, Pierre. Grammaire de la phrase française. Paris: Hachette, 1993. Langue française. ISBN 2-01-020383-6.
LOUCKÁ, Hana. Francouzské vytýkací konstrukce a aktuální členění: aplikace na výuku francouzštiny. Praha: Univerzita Karlova, 1990. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia.
MACÍKOVÁ, Olga a Ludmila MLÝNKOVÁ. Velká španělská gramatika: vše, co jste kdy chtěli vědět o španělské gramatice, a nikde jste to nenašli. 2. vydání. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0566-9.
Muller, C. (2002). Clivées, coréférence et relativation. In. G.Kleiber et N. Le Querler (éd.). Traits d’union. Caen: Preses Universitaires Caen, s. 17-32.
PANEVOVÁ, Jarmila. Mluvnice současné češtiny. 2., Syntax češtiny na základě anotovaného korpusu. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2497-6.
PETR, Jan. Mluvnice češtiny. 3. Skladba. Praha, 1987.
Real Academia Española. Comisión de Gramática. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe, 1973. ISBN 84-239-4759-9.
RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 5e tirage. Paris: Presses Universitaires de France, 2008. Quadrige manuels. ISBN 978-2-13-053959-9.
Šabršula, J. (1986). Vědecká mluvnice francouzštiny. Praha: Academia 1986.
Sgall,P., Hajičová, E., Buráňová, E. (1980). Aktuální členění věty v češtině. Praha: Academia 1980.
ZAVADIL, Bohumil a Petr ČERMÁK. Mluvnice současné španělštiny: lingvisticky interpretační přístup. V Praze: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1641-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK