Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunitní odpověď a nádorové mikroprostředí při léčbě polymerními cytostatiky
Název práce v češtině: Imunitní odpověď a nádorové mikroprostředí při léčbě polymerními cytostatiky
Název v anglickém jazyce: Immune response and tumor microenvironment in the treatment with polymer cytotoxic drugs
Klíčová slova: Imunitní odpověď proti nádoru, nádorové mikroprostředí, CD8+ T buňky, MDSC, Treg, polymerní proléčiva, cílený transport léčiv
Klíčová slova anglicky: Anti-tumor immune response, tumor microenvironment, CD8+ T cells, MDSC, Treg, polymer prodrugs, targeted drug delivery
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 16.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je sledování vývoje imunitní odpovědi proti nádoru v závislosti na použité léčbě. Práce bude sledovat rozdíly mezi léčbou volným cytostatikem a stejným léčivem navázaným na polymerní nosič. V nádorovém mikroprostředí bude stanovováno zastoupení CD8+ T buněk před a po podání polymerního konjugátu nebo volného léčiva, např. doxorubicinu, a akumulace buněčných populací se supresivním efektem, jako jsou Treg a MDSC. Dále bude prověřena hypotéza, že polymerní konjugáty s cytostatikem by mohly být vhodnější terapií při kombinaci s checkpoint inhibitory, než je chemoterapie využívající klasická cytostatika.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis will focus on monitoring of development of anti-tumor immune responses relative to the used therapy. The work will observe the differences between treatment with free cytotoxic drug and the same drug bound to a polymer drug carrier. In the tumor microenvironment, CD8+ T cell population will be determined before and after the treatment with polymer cytotoxic drugs, e.g., doxorubicin, or with the free drug. Accumulation of suppressive populations, such as Treg and MDSC cells, will be also measured. Moreover, hypothesis that polymer conjugates containing cytotoxic drug could represent more appropriate treatment in combinations with checkpoint inhibitors as compared with chemotherapy exploring classical cytotoxic drugs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK