Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Use of polymer prodrugs containing cucurbitacin D for the treatment of experimental tumors
Název práce v češtině: Využití polymerních proléčiv s cucurbitacinem D pro léčbu experimentálních nádorů
Název v anglickém jazyce: Use of polymer prodrugs containing cucurbitacin D for the treatment of experimental tumors
Klíčová slova: Nádorová onemocnění; imunoonkoterapie; cucurbitacin D; STAT3 signalizační dráha; MDSC; HPMA kopolymery
Klíčová slova anglicky: Cancer; immunooncotherapy; cucurbitacin D; STAT3 signalling pathway; MDSC;s HPMA copolymers
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Šírová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2018
Datum zadání: 16.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: Mgr. Valéria Grobárová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude definovat cytostatickou/cytotoxickou aktivitu polymerních konjugátů nesoucích cucurbitacin D, dosud nevyužívané léčivo s potenciálně protinádorovou aktivitou. Mechanismus účinku není zatím objasněn, ale pravděpodobně ovlivňuje fosforylaci a dimerizaci STAT3 transkripčního faktoru, který je v řadě lidských nádorových liniích overexprimován a je také důležitý pro diferenciaci buněk myelodní linie. Práce bude založena na využití polymerních konjugátů na bázi HPMA, které mají schopnost cíleného transportu léčiva do tkáně pevných nádorů. Zaměří se na terapeutické účinky HPMA kopolymerů s cucurbitacinem D při kombinované léčbě s jinými polymerními cytostatiky. Dále se bude zabývat vlivem konjugátů s cucurbitacinem na supresorové buňky myeloidního původu (MDSC) v prostředí nádoru a možným ovlivněním jejich supresorové aktivity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is the definition of cytostatic/cytotoxic activity of polymer conjugates carrying cucurbitacin D, still unused drug with potential anti-cancer activity. Its mechanism of action is not known yet, but it most probably affects phosphorylation and dimerization of STAT3 transcription factor, which is overexpressed in a number of human cancer cell lines and is also responsible for the differentiation of myeloid cells. The work will benefit from the use of polymer conjugates based on HPMA that are suitable to target the drugs to solid tumor tissue. The focus of the work will be the therapeutic effect of the HPMA copolymers carrying cucurbitacin D in combined therapy with other polymer cytotoxic drugs. Moreover, effect of the cucurbitacin conjugates on the myeloid suppressor cells (MDSC) in the tumor microenvironment will be studied.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK