Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vysocí úředníci v Národní bance Československé v letech 1938-1953
Název práce v češtině: Vysocí úředníci v Národní bance Československé v letech 1938-1953
Název v anglickém jazyce: Chief Officers in the National Bank of Czechoslovakia in Years 1938-1953
Klíčová slova: Narodní banka Československá|bankovnictví|nacismus|komunismus|sociální dějiny|byrokracie|ekonomický systém
Klíčová slova anglicky: National Bank of Czechoslovakia|banking|nazism|communism|social history|bureaucracy|economic system
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.11.2018
Datum zadání: 19.11.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zaměřena na analýzu životních kariér vysoce postavených úředníků Národní banky Československé v období let 1938-1953. Tito pracovníci jsou z hlediska sociální historie zajímaví tím, že získali své vzdělaní za Rakouska-Uherska a první československé republiky. Avšak v průběhu své pracovní kariéry se setkali s nacistickým ekonomickým systémem a rovněž s komunistickým ekonomickým systémem. Ústřední otázkou analýzy je kontinuita, resp. diskontinuita jejich pracovních kariér, tj. nakolik politické změny ve smyslu instalace ideologicky diametrálně odlišných politických systémů, jejichž vztah k řízení ekonomiky se odlišoval, ovlivnil personální skladbu této řídící bankovní instituce. Vycházíme zde z předběžné hypotézy, že změny režimů se s výjimkou mimořádně politicky či ideologicky exponovaných osob do pracovních kariér vyšších bankovních úředníků nepromítl a oni sloužili každému z nich. Hlavním nástrojem výzkumu bude sestavení biogramů jednotlivých osob, zařazených do zkoumaného souboru, z dostupných archivních zdrojů a následně prostřednictvím kvantitativní i kvalitativní analýzy takto získaných informací bude potvrzena, propracována či vyvrácena původní hypotéza.
Seznam odborné literatury
BAŽANTOVÁ, Ilona. Centrální bankovnictví v české historii po současnost: institucionální pohled. Praha 2005.
DOLEŽALOVÁ, Antonie. Rašín, Engliš a ti druzí: československé státní rozpočty v letech 1918-1938. V Praze 2007.
FERGUSON, Niall. Vzestup peněz: finanční dějiny světa. Praha 2011.
HÁJEK, Jan a LACINA, Vlastislav. Od úvěrních družstev k bankovním koncernům. Praha 1999.
HÁJEK, Jan. Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918-1921). Praha 2008.
HÁJEK, Jan, ed., JANČÍK, Drahomír, ed. a KUBŮ, Eduard, ed. O hospodářskou národní državu: úvahy a stati o moderním českém a německém nacionalismu v českých zemích. Praha 2009
HÁJEK, Jan a LACINA, Vlastislav. Od úvěrních družstev k bankovním koncernům. Praha 1999.
JANČÍK, Drahomír, ed. a KUBŮ, Eduard, ed. Nacionalismus zvaný hospodářský: střety a zápasy o nacionální emancipaci v českých zemích (1859-1945). Praha 2011
JUŘÍK, Pavel. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Praha 2011.
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha 2000.
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl druhý, Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha 2002.
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). Díl třetí, O přežití a o život (1936-1938). Praha 2003.
KUBŮ, Eduard, ed. a ŠOUŠA, Jiří, ed. Finanční elity v českých zemích v 19. a 20. století. Praha 2008.
KUBŮ, Eduard a kol. Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami. Praha 2000.
KUNERT, Jakub. Centrální bankovnictví v českých zemích. Praha 2008.
LACINA, Vlastislav. Zlatá léta československého hospodářství 1918-1929. Praha 2000.
LACINA, Vlastislav. Formování československé ekonomiky 1918-1923. Praha 1990.
LACINA, Vlastislav a SLEZÁK, Lubomír. Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR. Praha 1994.
VENCOVSKÝ, František a kol. Dějiny měnových teorií na českém území. Praha 2005.
VENCOVSKÝ, František. Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno 1997.
VENCOVSKÝ, František et al. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK