Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Opylování v lesních ekosystémech
Název práce v češtině: Opylování v lesních ekosystémech
Název v anglickém jazyce: Pollination in forest ecosystems
Klíčová slova: Opylování, opylovači, temperátní les, limitace dostupností pylu, pohlavní rozmnožování rostlin, přenos pylu, způsob obhospodařování
Klíčová slova anglicky: Pollination, forest, temperate forest, pollen limitation, pollinators, plant sexual reproduction, pollen transfer, forest management
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2018
Datum zadání: 16.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: Mgr. Jiří Hadrava
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rostlinné interakce - MB120P159
Ekologie rostlin - MB120P35
Úvod do entomologie - MB170P79
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii) - MB120P20
Předběžná náplň práce
Lesní ekosystémy jsou z pohledu opylování výrazně méně studované než nelesní ekosystémy, což je m.j. dáno mnohem nižšími densitami opylovačů a dalšími specifiky (např. malý význam generativního rozmnožování u rostlin v podrostu). Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o opylování v lesních ekosystémech (s důrazem na temperátní lesy). Plánované tématické členění BP:
1) druhové složení a spektra opylovačů lesních rostlin
2) limitace pylem - stromy a byliny
3) vzdálenosti, na něž je pyl v lese přenášen a důsledky pro strukturu populací lesních rostlin
4) ekologie dominantních lesních opylovačů
5) vliv diverzity rostlin na četnost opylovačů a úspěšnost opylení
6) vliv lidského hospodaření v lese na efektivitu opylování
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Pollination in forest ecosystems is studied far less than in open landscape, which is partly due to specifics of forest ecosystems, e.g. low pollinator densities, low importance of generative reproduction in life cycle of many forest understory plant species. The thesis aims to summarise existing knowledge on pollination in forest ecosystems, mainly the temperate ones with emphasis on following topics:
1) abundances and functional group composition of pollinators of forest plants
2) pollen limitation of forest trees and herbs
3) pollen travel distances and contribution of pollen flow to mating structure in forests
4) ecology of dominant forest pollinator groups
5) effects of understory plant diversity on pollinator abundances and pollination efficacy
6) effects of anthropogenic management regimes on pollination efficacy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK