Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základy statistiky
Název práce v češtině: Základy statistiky
Název v anglickém jazyce: Basic statistics
Klíčová slova: statistika|odhad|testování hypotéz
Klíčová slova anglicky: statistics|estimation|test of statistical hypotheses
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.11.2018
Datum zadání: 15.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2018
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Oponenti: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat základní statistikou v rozsahu mírně nad rámec učiva na středních školách. V první části práce bude stručně shrnuta historie statistiky a motivace vedoucí ke statistickým úlohám. Náplní druhé části pak bude statistika, která se probírá na středních školách. V této části práce budou mj. porovnány rozsahy vyučované statistiky v dostupných středoškolských učebnicích. V poslední části budou představena základní rozdělení pravděpodobnosti s jejich aplikacemi a na konkrétních jednoduchých příkladech pak i základy teorie odhadu a testování hypotéz.
Seznam odborné literatury
Calda E., Dupač V. (2012): Matematika pro gymnázia - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Prometheus (2003)

Horenský R., Janů I., Květoňová M., Lukšová H., Vémolová R. (2015): Matematika pro střední školy – 8. díl: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – Učebnice. Didaktis, Brno.

Zvára K., Štěpán, J. (2012):Pravděpodobnost a matematická statistika (5. vydání). Matfyzpress, MFF UK, Praha.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK