Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk a styl pastýřských listů
Název práce v češtině: Jazyk a styl pastýřských listů
Název v anglickém jazyce: Language and style of pastoral letters
Klíčová slova: jazyk|styl|pastýřský list|církevní komunikace|metafora
Klíčová slova anglicky: language|style|pastoral letter|church communication|metaphor
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2018
Datum zadání: 18.12.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.12.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Shromáždit soubor pastýřských listů (především listů psaných při příležitosti velikonočních svátků a postní doby). Listy diferencovat především podle autorů a doby vzniku.
2. Prostudovat odbornou literaturu věnovanou problematice náboženské komunikace a religiózního stylu. Na jejím základě a na základě shromážděného materiálu formulovat výzkumné otázky.
3. Analyzovat pastýřské listy zejména z hlediska užívaných jazykových prostředků (morfologie, syntax, slovní zásoba, uplatnění metaforiky), z hlediska vytváření intertextových vztahů a z hlediska využití různých rétorických postupů a persvazivních strategií.
4. Na bázi analýzy formulovat závěry týkající se stylové a komunikační specifičnosti žánru pastýřského listu.
Seznam odborné literatury
Bayerová, Naděžda et al. Specifika církevní komunikace. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005.
Čechová, Marie et al. Stylistika češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
Donovan, Peter. Religious Language. London: Sheldon Press, 1976.
Göttlicher, Roman. Komunikace, mlčení a řeč v křesťanství. Slovo a slovesnost 64 (2003), č. 1. s. 31–39.
Havlík, Martin. Kategorizační práce v kázáních. In: Světla Čmejrková a Ivana Svobodová (eds.). Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 99–114.
Homoláč, Jiří. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 1996.
Jeffner, Anders. The Study of Religious Language. London: S.C.M. Press, 1972.
Johnson, Mark a George Lakoff. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host, 2002.
Komárek, Karel. Proměny češtiny v církevním prostředí. In: Mieczyslaw Balowski a Jiří Svoboda (eds.). Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004.
Kraus, Jiří. Mezi rétorikou a homiletikou. In: Stanislaw Gajda a Helmut J. Sobeczko (eds.). Czlowiek – dzielo – sacrum. Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998. s. 283–288.
Kraus, Jiří. Náboženský styl. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.). CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny.© Masarykova univerzita, Brno 2012–2018.[cit. 2018-27-07]. Dostupné z:https://www.czechency.org/slovnik/NÁBOŽENSKÝ STYL
Kraus, Jiří. Proměny řečnického stylu v češtině. Slovo a slovesnost 53 (1992), č. 1. s. 1–9.
Kraus, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum, 2004.
Kraus, Jiří. Rétorika v dějinách jazykové komunikace. Praha: Academia, 1981.
Kvítková, Naděžda. Čeština v oblasti náboženského života. In: Rudolf Šrámek (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno: Masarykova univerzita, 1996.
Kvítková, Naděžda. Hlavní tendence v jazyce a stylu současné homiletiky. In: Mieczyslaw Balowski a Jiří Svoboda (ed.). Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 153–158.
Kvítková, Naděžda. Intertextualita v duchovních promluvách. In: Světla Čmejrková a Ivana Svobodová (eds.). Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 237–242.
Kvítková, Naděžda. K jazyku současných duchovních promluv. Naše řeč 79 (1996), č. 2. s. 61–65.
Lachmannová, Renate. Intertextualita a dialogičnost. In: Miloš Dubský, Miroslav Červenka a Ivana Vízdalová (eds.). Čtenář jako výzva: výbor z prací kostnické školy a recepční estetiky. Brno: Host, 2001. s. 243–270.
McFague, Sallie. Methaphorical Theology: Models of God in Religious Language. Philadelphia: Fortress Press, 1982.
Minářová, Eva. Nástin typologie textů církevní komunikace. In: Alena Jaklová (ed.). Komunikace – styl – text. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006.
Mistrík, Josef. Religiózny štýl. In: Stanislaw Gajda (ed.). Stylistyka I (1992). s. 82–89.
Porter, Stanley E. (ed.). Nature of Religious Language. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996.
Procházková, Ivana. Hospodin je král: starozákonní metafora ve světle kognitivní lingvistiky. Praha: Česká biblická společnost, 2011.
Ramsey, Ian T. Christian Discourse. London: Oxford University Press, 1965.
Ramsey, Ian T. Religious Language. London: S.M.C. Press, 1957.
Zozulak, Ján. Jazyk jako komunikačný prostriedok medzy človekom a bohom. In: Naše a cizí. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 65–74.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK